h

motie

4 december 2007

motie

Motie inzake Aanvullende voorziening schuldhulpverlening

SP-Fractie Amsterdam Zuidoost

Motie Amsterdam 4 december 2007
Inzake Aanvullende voorziening schuldhulpverlening

De Raad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 4 december 2007,

Gezien:
Het rapport van de ombudsman van 31 augustus 2007 over het functioneren van schuldhulpverlening in de Gemeente Amsterdam en het rapport van de rekenkamer over schuldhulpverlening in Amsterdam Zuidoost en Bos en Lommer van oktober 2007.

Overwegende:
> dat de rekenkamer constateert dat onvoldoende (slechts 42 %) van de problematische schuldenaren bereikt worden in stadsdeel uidoost,
> dat bij slechts 13 % van de schuldenaren die een beroep doen op schuldhulpverlening een schuldhulptraject wordt gestart,
> dat de rekenkamer constateert dat MaDi zich te weinig richt op een duurzaam resultaat,
> dat er geen duidelijke werkverdeling is vastgelegd tussen MaDi, DWI en Kredietbank,
> dat te wenig invulling wordt gegeven aan beleid gericht op problemen in het stadsdeel duidelijke prestatieafspraken en controle op het nakomen van de afspraken,
> dat de ombudsman adviseert een cordinator aan te stellen om de schuldhulpverlening effectiever te maken,
> dat de ombudsman constateert dat mensen soms in problemen geraken door onzorgvuldigheid van DWI,
> dat de ombudsman constateert dat samenwerking tussen DWI en MaDi te wensen overlaat,
> dat de ombudsman constateert dat de schuldhulpbureaus te passief zijn.

Besluit:
Een cordinator aan te stellen die initiatieven neemt om meer problematische schuldenaren te bereiken, die alle aanvragen beoordeelt op juiste behandeling, zodat inzicht wordt verkregen in de redenen van toe-en afwijzing. De cordinator krijgt als taak bovengenoemde knelpunten inzichtelijk maken en voorstellen te doen om de knelpunten op te lossen.

Dekking te zoeken voor de benodigde financiëe middelen uit de begroting zorg en of de algemene reserve.

En gaat over tot de orde van de dag

SP-Fractievoorzitter Raadslid SP
Noush Saranjam Everthartog

U bent hier