h

motie

4 december 2007

motie

Motie inzake Kwijtschelding Paspoorten/ID-Kaarten Bijstandsgerechtigden

SP-Fractie Amsterdam Zuidoost

Motie 22 november 2007

Inzake: Kwijtschelding Paspoorten/ID-Kaarten bijstandsgerechtigden

De Raad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 4 december 2007,

Kennis genomen van voordracht het Dagelijkse Bestuur Stadsdeel Zuidoost inzake vaststelling Tarieventabellen 2008, besluit nummer 5 tabel 2008 behorende bij de "Vorordening op de heffing en invoering van leges".

Overwegendende:

- dat er Ambetelijke Werkgroep van hoodfden burgerzaken bepalen over de leges van paspoorten en Identiteittskaarten waarin ons stadsdeel vertegenwoordigd is,
- dat de Raad niet bekend is wat de satatus en mandaat van de Ambetelijk Werkgroep zijn,
- dat de identificatie papieren verplicht zijn en voor burgers met minimum inkomen vooral voor gezinnen met kinderen te grote last kunnen zijn.

Constaterende:

- dat de Ambetelike Werkgroep heeft besloten voor alle burgers de maximum tariven te hanteren voor Paspoorten en ID-Kaarten.
- (Zie bijlage).

Besluit:

We stellen de Raad voor te besluiten het Dagelijkse Bestuur te verzoeken
1- Nader informatie te verschaffen over de "Ambetelike Werkgroep van hoofden burgerzaken".
2- De Ambetelijke Werkgroep opdracht te geven de tabel in alle Stadsdelen in Amsterdam aan te passen met als doel dat de bijstandsgerechtigden in aanmerking komen voor kwijtschelding voor leges van Paspoorten en ID-Kaarten zonder dat de totale kostendekendheid van tabel 2008 aangetast wordt.

En gaat over tot de orde van de vergadering.

SP-Fractievoorzitter Raadslid SP
Noush Saranjam Evert Hartog

U bent hier