h

Motie

27 november 2008

Motie

Motie opruimen zwerfafval niet doorberekenen in afvalstoffenheffing

motie, ingediend in de vergadering van de deelraad van 27 november 2008 bij agendapunt 4, Algemene en financiƫe beschouwingen
(opruimen zwerfafval niet doorberekenen in afvalstoffenheffing)

Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:

De raad van het Stadsdeel Centrum,

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur de afvalstoffenheffing te verhogen met 5,8 procent, omdat het bestuur onder meer de kosten van bestrijding van zwerfafval daarin meer wil doorberekenen;

overwegende,

dat volgens rechterlijke uitspraken gemeenten de kosten van inzameling van zwerfafval al niet mochten doorberekenen in de afvalstoffenheffing, behalve als het ging om zwerfafval dat ontstaat bij de huisvuilinzameling;

dat de regering een voorstel had gedaan voor wijziging van de Wet milieubeheer waardoor gemeenten deze kosten van inzameling van zwerfafval alsnog in de afvalstoffenheffing zouden mogen gaan doorberekenen;

dat de Tweede Kamer met amendement 31 337 nr. 9 dit wetsvoorstel heeft verworpen, waardoor het voor gemeenten nu wettelijk verboden is de meerkosten van de bestrijding van zwerfafval door te berekenen in de afvalstoffenheffing;

dat de Tweede Kamer hierbij heeft uitgesproken dat deze meerkosten voor bestrijding van zwerfafval moeten worden betaald uit algemene middelen van gemeenten, door extra vergoedingen uit het afvalfonds of uit de opbrengsten van bestuurlijke boetes voor veroorzakers van zwerfafval;

dat echter het dagelijks bestuur voor 2009 juist de toerekening van de kosten van straatreiniging aan de afvalstoffenheffing wil verdubbelen;

dat niet kan worden aangegeven hoeveel zwerfvuil is toe te rekenen aan de inzameling van huisvuil;

besluit:

het dagelijks bestuur uit te nodigen het voorstel voor verhoging van de afvalstoffenheffing aan te passen door de uitgaven van bestrijding van zwerfafval ten laste te brengen van de algemene middelen, extra vergoedingen uit het afvalfonds of uit de opbrengsten van bestuurlijke boetes voor veroorzakers van zwerfafval.

SP
Amsterdam Anders / De Groenen
Opheffen.Nu

U bent hier