h

Motie

26 november 2008

Motie

Motie uitbreiding Wijksteunpunt Wonen

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen op 26 en 27 november 2008,

constateert dat
- er al ruim een jaar een Wijksteunpunt Wonen functioneert in Amsterdam-Noord
- er 67.000 euro in de begroting 2009 is opgenomen voor het steunpunt
- het steunpunt het afgelopen jaar 15.000 euro tekort kwam

overweegt dat
- te verwachten is dat er veel behoefte is aan ondersteuning van huurders in Amsterdam Noord, denk hierbij aan de gebieden waar stedelijke vernieuwing plaatsvindt, De Banne-Zuid en Nieuwendam-Noord, maar ook aan de Van der Pekbuurt, Plan van Gool en Molenwijk waar ontwikkelingen plaatsvinden
- er bij het Wijksteunpunt Wonen behoefte is aan uitbreiding met 1 fte
- er in de meeste stadsdelen relatief veel meer middelen beschikbaar zijn voor de steunpunten

besluit
- het Wijksteunpunt Wonen uit te breiden met 1 fte
- dit te financieren uit het geld voor de Wijkaanpak

en gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier