h

Motie

26 november 2009

Motie

Herformulering welzijnsbeleid

motie, ingediend in de vergadering van de deelraad van 26 november 2009
bij Debat over IJsterk
(herformulering van het welzijnsbeleid)

Wij stellen voor dat de deelraad het volgende besluit neemt:

De raad van het Stadsdeel Centrum,

Constaterende,
dat 6 november 2009 het faillissement van de Stichting IJsterk is uitgesproken ;
dat er een doorstart gemaakt wordt met vier stichtingen: speeltuinen; peuterspeelzalen; scholen en educatie; actief burgerschap en participatie ;
dat het vastgoedbeleid van Stichting Welzijn IJsterk mede geleid heeft tot grote financiƫe problemen ;

overwegende,
dat actief burgerschap en participatie beoogt dat iedereen mee kan doen en niet uitsluitend gericht moet zijn op kinderen, jongeren sociaal zwakkeren en ouderen ;
dat het domein actief burgerschap en participatie vooral door bewoners in de buurt ingevuld moet worden met elkaar en niet door iedere groep apart ;
dat dit een structuur vereist van onderop en van kleinschaligheid en dat er in elke buurt een basisvoorziening moet zijn waar iedereen welkom is en waar maatwerk geleverd moet worden om de aan de behoeftes en belangen van de bewoners tegemoet te komen ;
dat het van belang is dat gebruikers zicht krijgen op uitvoering en financin en dat het instellen van een clinten/gebruikersraad hier uitvoering aan kan geven ;
dat de wijkcentra geworteld zijn in de buurt en participeren in de Huizen van de buurt ;
dat de wijkcentra door moeten kunnen gaan met de ingeslagen weg en niet meegesleept moeten worden in de val van een collega-instelling ;
dat een structuur van onderaf de mogelijkheid biedt om voor de verschillende buurt- en wijkcentra stichtingen op te richten, die zorg dragen voor voldoende basisvoorzieningen en die ondersteund kunnen worden door een overkoepelend servicebureau dat als taken kan krijgen:
- financin en boekhouding voor alle stichtingen
- deskundigheidsbevordering voor de medewerkers ;

besluit:
het dagelijks bestuur op te dragen om binnen drie maanden te komen met een nota bijstelling welzijnsbeleid, die samen met de welzijnsinstellingen en bewoners wordt opgesteld, waarin voorzieningen per buurt gerealiseerd worden en waarbij kleinschaligheid en maatwerk voorop staan, met de mogelijkheid een servicebureau op te richten en het beheer van onroerend goed op een andere manier onder te brengen; het instellen van clinten/gebruikersraden hierin mee te nemen.

J.M. Bruggeman
Y Alkema
N. Duijndam
A. Niessen
F. Reudler Talsma
(SP en D66)

U bent hier