h

Motie

26 oktober 2011

Motie

Motie start Huis van de Wijk

De stadsdeelraad Nieuw-West in vergadering bijeen d.d. 26 oktober 2011,

kennis genomen hebbende van:
- de voorgenomen beschikking voor het toekennen van de subsidies voor de Huizen van de Wijk;
- de toelichting die de portefeuillehouder op woensdag 28 september heeft gegeven tijdens het interpellatiedebat;
- de presentatie aan de raad over de voorgenomen beschikking op woensdag 12 oktober;
- het vervolg van het interpellatiedebat op woensdag 12 oktober,

constaterende dat:
- het ingaan van de herijking van de subsidies is gepland op 1 januari 2012;
- de voorgenomen beschikking van de subsidies betekent dat een deel van de subsidies en zeer waarschijnlijk een deel van de uitvoering bij andere partijen belegd worden,

van mening zijnde dat:
- de termijn waarbinnen alle aan de heroverweging gerelateerde wijzigingen moeten ingaan, uiterst kort is, namelijk voor 1 januari 2012;
- het besluit over de beschikking van de subsidie ingrijpend is, omdat:
-- alle subsidierelaties met het stadsdeel voor 2012 worden heroverwogen;
-- een groot aantal bewoners dat vrijwilligerswerk doet in bepaalde mate afhankelijk is van deze subsidies;
-- een deel van de werknemers bij de huidige subsidieontvangers mogelijk hun baan zullen verliezen door de heroverweging van deze subsidies;
-- een groot aantal dossiers van mensen die gebruik maken van schuldhulpverlening mogelijk overgedragen moeten gaan worden aan een andere partij;
-- het voorgestelde concept voor de Huizen van de Wijk nieuw is;
- bij een dergelijke ingrijpende wijziging, onzorgvuldigheid kan resulteren in veel materile en immaterile schade voor de hierboven genoemde partijen en de leefbaarheid in het stadsdeel als geheel,

besluit:
- de ingangsdatum van de nieuwe Huizen van de Wijk en de daarmee samenhangende herijking van de subsidies met een half jaar te verschuiven en de eventuele extra kosten als gevolg van dit besluit te onttrekken uit de algemene reserve.
en gaat over tot de orde van de dag.

Rien Fraanje, CDA
Erik Bobeldijk, SP

U bent hier