h

Standpunten

A (6) B (15) C (2) D (8) E (3) F (4) G (5) H (5) I (3) J (6) K (5) L (6) M (3) N (1) O (8) P (9) R (3) S (14) T (8) V (3) W (6) Z (1)

Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten.

De gemeente gaat werk maken van het vele achterstallig onderhoud aan woningen in buurten van Amsterdam. Corporaties worden aangesproken op hun verplichting huizen goed te onderhouden. We streven ernaar de sloopbestemming ongedaan te maken in buurten waar de stadsvernieuwing stilstaat als gevolg van de crisis. Zo kan er weer echt geïnvesteerd worden in buurten. Bij renovaties hoeft er niet gekozen te worden voor de meest luxe vernieuwingen die vervolgens de huurprijs zullen opdrijven, zolang er maar sprake is van goede kwaliteit.

Zolang er landelijk geen ‘bedrijfsruimtenwaarderingsstelsel’ – vergelijkbaar met het stelsel voor sociale huurwoningen – is, moet de gemeente afspraken maken met de woningcorporaties over maximale huurprijzen voor bedrijfspanden. Ook moet bij het aflopen van het huurcontract, de zittende ondernemer als eerste recht krijgen op het verlengen van zijn huurcontract, tegen vergelijkbare voorwaarden. Er worden geen kortingen gegeven aan grote winkelketens. Leegstaande winkelpanden zijn slecht voor de uitstraling en de leefbaarheid van een buurt.

De vernieuwde deelraden moeten organen worden die Amsterdammers laten inspreken en meepraten over de buurten. Om iets te maken van inspraak, moet aan Amsterdammers ook daadwerkelijk zeggenschap worden gegeven over wat er met het geld voor de buurten gebeurt. Goed georganiseerde buurten krijgen een eigen buurtbudget. We bezuinigen fors op gemeente- en deelraden. Vergoedingen voor raadsleden en fractiebudgetten kunnen fors omlaag. Het wachtgeld voor stadsbestuurders wordt beknot en ook voor hen gaat de sollicitatieplicht gelden.

Steeds meer sociale huurwoningen worden te huur aangeboden voor een huur tussen de 600 en 700 euro per maand. Dat is voor mensen met lage inkomens zelfs met een huurtoeslag onbetaalbaar. Daarom zet de gemeente in op afspraken met de woningcorporaties dat deze alle sociale woningen voor maximaal 574 euro aanbieden aan mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag.

We maken een einde aan het beleid van de gemeente om bibliotheken in buurten te sluiten.

We gaan zuinig om met het groen in onze stad. Het kappen van bomen wordt teruggedrongen. Als er toch gekapt moet worden, worden er altijd in de buurt bomen teruggeplaatst waarbij de ouderdom van de gekapte boom als uitgangspunt wordt genomen voor de terug te plaatsen bomen.

Overbodige bureaucratie wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. We starten met een Paarse Krokodillenbrigade, waarin Amsterdamse ondernemers, winkeliers en bewoners tijdelijk zitting hebben (rouleren). Zij maken een overzicht van overbodige en tijdrovende bureaucratische procedures. Daar gaat waar mogelijk het mes in. Er wordt ook een permanent meldpunt geopend voor overbodige regeloverlast. Deze meldingen worden maandelijks voorgelegd aan de gemeenteraad met voorstellen tot afschaffing of aanpassing van regels.

Plannen voor de buurt worden gemaakt met de mensen in de buurten. Wijkcentra bieden hierbij ondersteuning. We vestigen/houden publieke voorzieningen voor onderwijs en zorg, veiligheid en arbeidsbemiddeling in de buurt. Daardoor wordt de afstand tot deze voorzieningen kleiner en de betrokkenheid van mensen groter.

We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in buurten en stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar hier ontmoeten: jong en oud, autochtoon en allochtoon, hetero of homo. Dat welzijnswerk moet specifieke aandacht besteden aan alleenstaanden. Die mogen niet tussen wal en schip belanden bij de huidige forse bezuinigingen op onder andere zorg en welzijn. Bewoners worden via inspraak betrokken bij de organisatie van het welzijnswerk. Goedbezochte buurthuizen blijven behouden. Zelfbeheer van buurthuizen wordt gestimuleerd.

Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden en dat ze verspreid zijn over de stad. Toeristen mogen gewoon coffeeshops blijven bezoeken. De gemeente pleit bij de Tweede Kamer en de regering voor regulering van de aanvoer door de productie te gunnen aan bij voorkeur professionele tuinders. Het afstandscriterium, waardoor coffeeshops binnen 250 meter van scholen moeten sluiten, is zinloos. Scholieren geven zelf aan dat dit geen enkel effect zal hebben op hun gebruik van softdrugs.

De opvang in zelfbeheer van daklozen en gezinnen die hun huis zijn uitgezet, wordt uitgebreid. Goede ondersteuning is hierbij wel van belang. Zelfbeheer is een middel tot herstel en de bewoners voelen zich er beter door. Deze manier van opvang is relatief goedkoper. Hiernaast komen er meer overnachtingsplaatsen voor daklozen. Daklozen uit andere landen en vluchtelingen zonder papieren worden niet aan hun lot overgelaten. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze mensen en daarom worden er voor deze groepen meer opvangplekken ingericht.

De organisaties die opkomen voor de dieren in de stad zoals de Dierenbescherming, Dierenambulance en dierenopvang kunnen rekenen op structurele ondersteuning van de stad. Ook worden ze zoveel mogelijk bevrijd van de gemeentelijke bureaucratie: zo hoeven chauffeurs van de dierenambulance geen taxi-examen meer te doen om over de trambaan te mogen rijden.

De gemeente gaat via energiemakelaars mensen objectief advies geven over de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op hun dak en hoe dat financieel voordelig kan zijn. De regels voor het plaatsen van zonnecollectoren bij particulieren worden vereenvoudigd.

Het erfpachtstelsel voorkomt dat grondwinsten in handen van speculanten of ontwikkelaars vallen en Amsterdam inkomsten mist. Amsterdam is van ons allemaal, het Amsterdamse water, de Amsterdamse lucht en de Amsterdamse grond dus ook. Het erfpachtstelsel wordt wel verbeterd. Het wordt duidelijker waar de hoogte van de erfpacht op gebaseerd wordt, rekeningen worden jaarlijks verstuurd.

De bezuinigingen op gemeentelijk personeel moeten niet via externe inhuur weer teniet worden gedaan. Niet meer dan 5 procent van alle loonkosten voor personele ondersteuning mag naar externe inhuur gaan. Daarbij kijken we ook naar advies- en projectbureaus.

Er komen meer gratis openbare fietsenstallingen in de stad, vooral bij uitgaansgelegenheden. We stellen een norm vast voor het aantal stallingen en fietsenrekken in een buurt op basis van de woondichtheid. Foutgeparkeerde fietsen die overlast geven en fietswrakken worden weggeknipt.

De gemeente zorgt voor een robuust, snel, comfortabel en fijnmazig netwerk van geasfalteerde fietspaden en fietsstraten. Er wordt veel meer gecontroleerd op snelheidsovertredingen van scooters en snorfietsen op de fietspaden. Wanneer een straat heringericht wordt, scheiden we fiets- van autoverkeer. De belangrijke fiets- en autoroutes in de stad worden waar mogelijk van elkaar gescheiden.

Er komen niet meer schaalvergrotingen en bestuurlijke fusies van scholen in Amsterdam. De fusies leiden op korte termijn misschien tot kostenreductie, maar op lange termijn stijgen de kosten juist vanwege de optuiging van een groot en log bestuurlijk orgaan. Bovendien leidt schaalvergroting tot langere lijnen binnen de onderwijsorganisatie en het tot nummers verworden van studenten. Een fusie van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit vinden we ongewenst.

Per stadsdeel blijven de gemeentelijke voorzieningen bestaan, zoals het register en burgerzaken, zodat mensen niet naar het centrum hoeven om hun documenten op te halen. Deze loketten worden uitgebreid met servicepunten van onder andere Cition en de gemeentelijke belastingdienst.

We streven naar een vrije schoolkeuze en een evenwichtige verdeling van kinderen met een achterstand door dubbele inschrijflijsten. Één voor kinderen met achterstand, en één voor kinderen zonder achterstand. Om gemengde scholen verder te stimuleren krijgen scholen die geen afspiegeling van de buurt zijn, geen toestemming om uit te breiden. Scholen met veel kansarme leerlingen en gemengde scholen krijgen voorrang bij aanvragen voor verbouwingen en extra voorzieningen. Op die manier worden zij interessanter voor kansrijke leerlingen.

Amsterdam stopt met het voeden van het AfvalEnergieBedrijf en gaat werk maken van het gescheiden inzamelen van afval. Op openbare plekken worden prullenbakken geplaatst waar afval gescheiden wordt ingezameld.

De overlast van de horeca wordt aangepakt. Klachten hierover kunnen gedurende de hele dag doorgegeven worden bij de Horeca-OverlastTelefoon die in contact staat met de politie. Horecaondernemers die de regels rondom geluid, geweld, drugshandel of discriminatie overtreden, moeten de deur sluiten.

Omdat in Nederland een identificatieplicht geldt, moet een identiteitskaart gratis zijn voor minima.

Er komt een zinvol alternatief voor het wegvallen van de vrijwillige inburgering. Alle Amsterdammers die daar behoefte aan hebben moeten zich kunnen ontwikkelen via een laagdrempelig aanbod van bijvoorbeeld taalcursussen.

De gemeente garandeert dat het Jeugdsportfonds elk jaar voldoende gevuld is, door het zelf te vullen en sponsoren te werven. Het fonds maakt het voor elk kind in Amsterdam mogelijk regelmatig te sporten, ook als ouders de contributie of sportkleding en schoenen niet kunnen betalen.

Werkloosheid van jongeren is een maatschappelijk probleem, dat snel aangepakt moet worden. We creëren speciaal voor jonge werklozen leerwerkplekken. Zij bouwen zo werkervaring, kennis en sociale contacten op. Zo voorkomen we dat er een verloren generatie ontstaat.

Wanneer de jeugdzorg in de toekomst een gemeentetaak wordt, is het belangrijk dat altijd de juiste zorg beschikbaar is voor kwetsbare kinderen. Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties. Jeugdzorgprofessionals mogen zelf indiceren als zij dat nodig vinden.

We willen minder betuttelend jongerenwerk en investeren in vrij toegankelijke jongerencentra. Er wordt ingezet op het bieden van een plek aan jongeren waar zij hun vrije tijd kunnen besteden en huiswerk kunnen maken. Met hun zorgen en vragen kunnen zij terecht bij een Jongeren Informatie Punt. Het ambulant jongerenwerk krijgt extra ondersteuning. Veel jongeren met problemen komen niet naar jongerencentra en moeten op straat benaderd worden.

De kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen worden zoveel mogelijk samengevoegd en gaan in ieder geval allemaal werken met een voorschoolprogramma. Op die manier komen kinderen met verschillende achtergronden, mèt en zonder achterstand al vroeg met elkaar in contact. Het streven is dat geen kind met achterstand aan de basisschool begint. We schaffen de eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie af voor kinderen met een achterstand.

Belangrijk bij het verstrekken van kunstsubsidies is in hoeverre instellingen kunst en cultuur op een toegankelijke manier aanbieden. Initiatieven waar mensen gratis (of erg goedkoop) met kunst in aanraking kunnen komen en kunst(instellingen) in de buurten zijn belangrijk.

Corporatiewoningen die langer dan een half jaar te koop staan, gaan terug in de sociale verhuur. Leegstaande kantoren en ruimtes boven winkels worden indien mogelijk beschikbaar gesteld voor bewoning, bedrijfjes of broedplaatsen.

Acceptatie van lesbo's, homo's, biseksuelen, transgenders en mensen met een interseksuele conditie (LHBTI) wordt vergroot en homofoob geweld wordt bestreden. Aan de problemen van LHBTI van allochtone afkomst wordt bijzondere aandacht besteed. Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over homoseksualiteit.

De gemiddelde belastingdruk van lokale belastingen wordt niet zwaarder voor een Amsterdammer. De hondenbelasting wordt afgeschaft. Er is geen enkele reden om alleen dit huisdier te belasten. Bovendien is het heffen van deze belasting relatief duur. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen moet ook mogelijk worden voor ondernemers met enig bedrijfsvermogen. Deze kwijtschelding moet ook gaan gelden voor de waterschapsbelasting.

De luchtkwaliteit van Amsterdam wordt verbeterd. Binnen de ring worden de meest vervuilende voertuigen na een overgangsperiode zoveel mogelijk geweerd en elektrisch goederenvervoer gestimuleerd. De gemeente dringt er bij het Rijk op aan dat de maximumsnelheid op de ring-West weer 80 km/u wordt.

Bij aanbestedingen moet de gemeente afspraken maken met de opdrachtnemer over het in dienst nemen van werkloze en arbeidsgehandicapte Amsterdammers en het bieden van stageplekken. Opdrachten worden alleen gegund aan bedrijven met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een directie waarvan salarissen en bonussen zijn vastgelegd in de cao. Er komt een loket voor ondernemers die sociale voorwaarden willen invullen, zoals het aannemen van arbeidsgehandicapten. Ondernemers die stageplaatsen aanbieden, krijgen korting op gemeentelijke lasten. Amsterdam streeft ernaar Fair Trade-gemeente te worden.

Er komt meer zorg en steun voor mantelzorgers zoals een dagvergoeding als tegemoetkoming in de gemaakte kosten en woonvormen die beter passen bij de situatie van mantelzorgers. Bovendien moeten mantelzorgers betrokken worden bij gemeentelijk beleid op het gebied van zorg. Respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers wordt uitgebreid.

Het gat tussen sociale huur en vrijesectorhuur is veel te groot. Voor minder dan 1000 euro per maand is nauwelijks een huurhuis te vinden. Dat kunnen ook de middeninkomens niet meer opbrengen en hierdoor stagneert de doorstroom uit sociale huurwoningen. Amsterdam moet investeren in de bouw van woningen met huren tussen 600 en 1000 euro voor die middengroep. Het rijk zou ervoor moeten zorgen dat ook middeldure huurwoningen onder de huurprijsbescherming (het puntenstelsel) vallen.

We gaan de woningnood in de stad bestrijden. De huidige voorraad sociale huurwoningen wordt beschermd. Omdat door ‘huurharmonisatie’ en verkoop het aantal sociale huurwoningen in de stad vermindert, wordt er bij elk nieuwbouwproject een aanzienlijk deel sociale huur gebouwd. Om de doorstroming te bevorderen worden woningen bijgebouwd voor de middeninkomens, maar ook voor jonge starters, ouderen en zorgbehoevenden. De gemeente gaat haar invloed aanwenden om bouwers aan het bouwen te krijgen.

Ondernemers kunnen vaak goed voor zichzelf zorgen. Zij zien kansen als eerste en zijn het fundament van onze economische activiteiten. Het laatste waaraan ondernemers, zeker in tijden van crisis, behoefte hebben is een gemeente die hen voor de voeten loopt.

Het aantal ondernemershuizen moet worden uitgebreid evenals hun mogelijkheden. De huizen moeten onder regie van de centrale stad komen. Ze werken samen met de Kamer van Koophandel en de Dienst Werk en Inkomen. De mogelijkheid tot het verstrekken van renteloze en passende leningen aan Amsterdammers met goede ondernemersplannen moet worden vergroot. De gemeente stelt zich hiervoor garant.

Er moet meer groen in de straten komen. Gevel-, boom- en watertuinen maar ook meer vaste bloemen en plantenbakken. Buurtbeheer van openbaar groen en binnentuinen wordt gestimuleerd en ondersteund.

Het GVB moet zijn reizigers centraal stellen, het beste is dit te realiseren door het een bedrijf van de reizigers te laten zijn. Daarom gaan we het GVB onder democratische zeggenschap brengen. Er moet voldoende plaats zijn in de metro voor alle reizigers op ieder moment van de dag. Het tekort aan metrostellen in de spits wordt opgelost. Om het Amsterdamse openbaar vervoer veilig te houden breiden we het toezicht uit. Op trams zonder conducteur komt er één om zwartrijden en zakkenrollen tegen te gaan.

Er moet meer openheid zijn over collegebesluiten en overleggen tussen de stad en de stadsdelen. Er moet niet meer gewerkt worden met projectbureaus.

Een bruisend cultureel leven vindt ook in de nacht plaats. Er wordt geen vast aantal 24-uursvergunningen voor horeca afgegeven, maar gekeken hoeveel overlast een vergunning geeft. Als een 24-uursvergunning geen overlast geeft kan elke ondernemer die aanvragen.

De ouderbijdrage en het schoolgeld wordt gemaximeerd op 25 euro en is echt vrijwillig. Bij schoolactiviteiten houdt de school rekening met armere gezinnen zodat iedereen kan meedoen. Er komt geen eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een achterstand.

Het succesvolle ov-fietsproject moet verder worden uitgebreid met meer fietsen en standplaatsen.

Er komen meer goedkope P&R-voorzieningen langs de snelweg met een snelle bus rechtstreeks naar het centrum en eventueel een bagageservice.

De plannen voor veel te dure ondergrondse (fiets)parkeergarages worden afgeblazen. De noodzaak van de Singelgrachtgarage (kosten ca. 60 miljoen euro) en de Boerenweteringgarage (kosten ca. 40 miljoen euro) is niet aangetoond.

De stadsparken zijn voor iedereen. Open en toegankelijke evenementen zijn welkom in onze parken, als ze voldoen aan de milieuvoorschriften en niet te veel overlast veroorzaken. We willen niet dat parken afgesloten worden voor evenementen waar alleen betalende bezoekers naar binnen mogen. Zulke evenementen kunnen beter op braakliggende stukken grond of op bedrijventerreinen worden georganiseerd.

Amsterdamse automobilisten moeten de mogelijkheid hebben om hun auto bij hun huis te parkeren. Daarom mogen de kosten van parkeervergunningen niet eindeloos stijgen en moet het gebied waar betaald parkeren geldt, niet worden uitgebreid. Ook moeten bezoekers van de stad ontmoedigd worden met hun auto het centrum en andere drukke buurten in te rijden. Het openbaar vervoer moet een echt alternatief zijn voor automobilisten in Amsterdam.

Particuliere beveiligers mogen in de openbare ruimte alleen nog worden ingezet onder direct commando van de politie en als is aangetoond dat de politie de benodigde mankracht zelf niet kan leveren.

De gemeente coördineert de contacten tussen scholen en de lokale middenstand, bedrijvencentra en stedelijke diensten om te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. De gemeente neemt hierin ook zelf haar verantwoordelijkheid. De gemeente moet onderzoeken hoe ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die stageplekken aanbieden, lastenverlichting kunnen krijgen. De gemeente zoekt de samenwerking met onderwijsinstellingen voor projecten en onderzoeken.

Met preventief fouilleren moet veel terughoudender worden omgegaan. Het heeft nauwelijks bewezen effect, wekt agressie op en werkt discriminatie in de hand. Bovendien wordt er voor onbepaalde tijd een grote hoeveelheid agenten mee vastgepind op één plek, terwijl ze op andere plekken in de stad op dat moment misschien harder nodig zijn.

Er komt een einde aan de voortdurende privatisering van zaken die van en voor ons allemaal zijn. Als dat niet gebeurt, raken we de democratische controle op belangrijke onderdelen van de stad misschien wel voorgoed kwijt. Schiphol mag daarom bijvoorbeeld niet geprivatiseerd worden.

Het puntenstelsel voor huurwoningen moet worden verruimd en gaat gelden voor huizen met een huur tot 1000 euro. Hierdoor krijgen ook de middeninkomens huurbescherming. De locatie van een woning mag niet van invloed zijn op de puntentelling.

Wethouders doen alleen werkbezoeken in het buitenland als dat noodzakelijk is voor hun werk. Reizen zijn sober en worden via een verslag verantwoord. Stadsdeelbestuurders maken in principe geen buitenlandse werkreizen.

Ondernemers moeten beter worden beschermd en zo nodig gedeeltelijk schadeloos gesteld als zij overlast ondervinden van renovaties door verhuurders of infrastructurele projecten van de gemeente. Als het noodzakelijk is om een onderneming (tijdelijk) te verplaatsen wordt de ondernemer een gelijkwaardig alternatief aangeboden.

Vervuilende rondvaartboten worden onder druk van de gemeente vervangen door schonere en stillere exemplaren.

De bestaande regels over geluid en uitstoot voor Schiphol moeten strikt worden gehandhaafd en er moet worden gestreefd naar een schoner Schiphol. De luchthaven mag niet meer worden uitgebreid en niet verder worden geprivatiseerd.

Voortijdige schooluitval moet worden voorkomen door niet alleen de leerlingen zonder startkwalificatie, maar ook die uit het praktijk- en speciaal onderwijs te volgen tot hun 23ste. Ook moet hen gratis huiswerkbegeleiding worden geboden.

Kinderen moeten tijdig leren zwemmen. Schoolzwemmen moet daarom mogelijk blijven voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Op die manier voorkomen we gevaarlijke situaties in een waterrijke stad als Amsterdam.

Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening toegankelijk is, ook voor mensen met relatief kleine schulden. Er zijn geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening. De SP waakt er voor dat dit zo blijft.

Onveilig rijgedrag op scooters en brommers moet keihard worden aangepakt. Veel eigenaren van scooters en brommers rijden te hard, te vaak door rood en veroorzaken onveilige situaties op de weg. De SP pleit in de Tweede Kamer voor een verbod op milieuonvriendelijke scooters.

Het toegestane aantal vergunningen voor verhuur van korte duur (short stay) gaat omlaag. Bovendien worden de regels strenger gehandhaafd om illegale verhuur en het onttrekken van woningen aan de woningvoorraad tegen te gaan. De SP pleit er ook voor dat expats en short-stay bewoners toeristenbelasting gaan betalen. Op die manier worden de lasten over meer personen verdeeld en levert het toerisme de stad meer op.

De sloop van goede en betaalbare huizen wordt zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt een slooplat opgesteld, om de sloop van sociale woningbouw tegen te gaan. Daarin staat onder andere, dat sloop pas dan kan plaatsvinden als de te slopen woningen aantoonbaar bouwtechnisch van slechte kwaliteit zijn, 70 procent van de oorspronkelijke bewoners heeft ingestemd met de sloopplannen en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen door de sloop niet groeien. We streven ernaar dat in geval van sloop, oude bewoners kunnen terugkeren in de nieuwbouw.

Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. Op bussen met risicoleerlingen worden begeleiders geplaatst zodat de chauffeur zijn ogen op de weg kan houden.

Het splitsen van woningen moet een halt worden toegeroepen. Splitsing is de afgelopen jaren te vaak opmaat geweest tot verkoop van betaalbare huurwoningen.

In iedere buurt moeten voldoende sport- en spelvoorzieningen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat iedereen van jong tot oud de ruimte heeft om buiten te spelen en te sporten. Er komt een einde aan de verplaatsing van sportaccommodaties naar de rand van de stad. Het is belangrijk dat sporten laagdrempelig wordt gemaakt en dat sportinstellingen overal toegankelijk in de buurt zijn.

Er zijn meer openbare sport- en spelvoorzieningen nodig in buurten. Er moet een einde komen aan de verplaatsing van sportaccommodaties naar de rand van de stad.

De beste stadspromotie is een bloeiend cultureel leven. Het geld dat is gereserveerd voor ‘citymarketing’ – de promotie van de stad – wordt voortaan ingezet voor Amsterdamse kunst en cultuur.

Bij stadsvernieuwing moet niet meer de nadruk worden gelegd op sloop en nieuwbouw. Renovatie van woningen en het verbeteren van buurtvoorzieningen verdienen de voorkeur boven sloop. Waar toch huizen moeten worden gesloopt, moeten bewoners terugkeergarantie voor een gelijkwaardige woning krijgen.

Door het enorme tekort aan kamers zijn veel jongeren de dupe van huisjesmelkers. De gemeente moet daarom serieus werk maken van het bijbouwen van betaalbare studenten- en jongerenhuisvesting. De aantasting van woonrechten door antikraak en tijdelijke huurcontracten wordt tegengegaan. Sociale huurwoningen worden niet omgezet in studenten- of jongerenhuisvesting met campuscontracten.

Er moet maatwerk geleverd worden bij de aanpak van overlast van terrassen bij horeca in Amsterdam. Echte overlast moet worden bestreden, maar kroegeigenaren moeten niet overstelpt worden met regeltjes zoals een verbod op staand bierdrinken als dat niet tot overlast leidt.

Terrasverwarming op basis van restwarmte is geen probleem. Maar als de verwarming van een terras extra energie kost, is de SP daar geen voorstander van. In dat geval verdienen alternatieven zoals dekens de voorkeur.

De gemeente moet haar uiterste best doen om er voor te zorgen dat er voldoende thuiszorg is voor al die mensen die straks niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen. Hiervoor onderzoeken we de mogelijkheid om een eigen thuiszorgbedrijf op te richten dat de medewerkers fatsoenlijk uitbetaalt en cliënten een vaste verzorger biedt.

Alle Amsterdammers moeten jaarlijks een kaartje krijgen om een museum in de stad gratis te bezoeken.  Kinderen uit minima-gezinnen krijgen gratis toegang. Grote musea worden gastvrijer door 's avonds langer open te blijven.

Toegankelijkheid van de openbare ruimte, het openbaar vervoer en gebouwen (voor mensen met een beperking) wordt een vast onderdeel van alle gemeentelijke besluitvorming. We maken daarbij gebruik van ervaringsdeskundigen, handhaven wettelijke regels en reserveren budget voor aanpassingen.

Toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de stad, maar niet de enige. De kracht van Amsterdam zit in haar veelzijdigheid, van culturen, mensen, maar ook van economie. Amsterdam is een stad om te wonen, te werken en te leven. Als dit tot een goede combinatie wordt gesmeed, wordt Amsterdam een leuke stad en komen de toeristen ook. Toerisme mag niet de andere economische activiteiten in het centrum en de rest van de stad verdringen.

De toeristenbelasting wordt passend gemaakt. Er komt een einde aan de oneerlijke situatie dat een Amsterdammer veel meer belasting betaalt voor een dag in zijn stad dan een buitenlandse toerist.

Geen ambtenaar of medewerker van de gemeentelijke organisatie zal meer verdienen dan de verantwoordelijk wethouder. Leidinggevenden van gesubsidieerde organisaties mogen niet meer verdienen dan wethouders.

Veiligheid in de stad is de verantwoordelijkheid van politie én bewoners. Samen kunnen we de stad veiliger maken, door vernielingen, kapotte straatverlichting of overlast te melden, door elkaar vaker te spreken en aan te spreken op gedrag. Cameratoezicht is daarop niet de beste aanvulling, zichtbare wijkagenten – bekend in de buurt – zijn dat wel. Waar nodig mag de politie ondersteund worden door particuliere beveiligers, mits die goed zijn opgeleid en onder commando staan van de wijkagent.

De komende vier jaar mag de sociale woningvoorraad per saldo niet afnemen. Daarnaast stelt de SP voor geen enkele sociale huurwoning te verkopen in buurten waarin ze relatief schaars zijn. Mensen met geld hebben de vrijheid om overal te gaan wonen, voor mensen met minder moet de overheid die mogelijkheid blijven bieden.

Voortijdige schooluitval wordt steviger aangepakt. Er worden meer middelen vrijgemaakt voor intensieve begeleiding, extra zorg en ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie en leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs.

Bij de uitvoering van de plannen voor het Wallengebied, bekend onder de naam ‘project 1012’, dienen de oorspronkelijke doelstellingen - aanpak van de criminaliteit en vrouwenhandel, verbetering van de omstandigheden voor prostituees en bevordering van de veiligheid - te worden nagestreefd. We stoppen met het willekeurig sluiten van coffeeshops in het Wallengebied. Deze ondernemers wordt hun zaak ontnomen enkel en alleen omdat ze zich op een bepaalde locatie bevinden.

Zoveel mogelijk Amsterdammers die kunnen werken, helpen we om aan de slag te gaan. Als er voor werkzoekenden niet genoeg banen op de reguliere arbeidsmarkt beschikbaar zijn, creëren we “maatschappelijke banen.” Want er is genoeg nuttig werk te doen: van huiswerkbegeleiding tot werk bij sportverenigingen. Bij bijstandsgerechtigden die hiervoor kiezen, vullen we hun uitkering aan tot het minimumloon. Voor mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk, zorgen we voor voldoende dagbestedingsmogelijkheden.  Als mensen hiertoe zelf initiatieven aandragen, moet de gemeente dat serieus nemen.

Iedere Amsterdamse buurt behoudt zijn wijkagent. De wijkagent is makkelijk aanspreekbaar. Afhankelijk van zijn functioneren mag een agent langer dan de nu tot zes jaar beperkte termijn in een buurt werken.

Winkeliers worden door de gemeente geholpen zich te beveiligen tegen overvallen en andere criminaliteit, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van vergunningsaanvragen voor aanpassingen aan en om winkels. Er komt een waarborgfonds waarmee de schade van beroofde winkeliers direct kan worden vergoed. De gemeente verhaalt die schade op veroordeelde daders.

Buurtbewoners kunnen bij de WMO-loketten in de buurt terecht voor alle vragen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Het loket doet verslag van de problemen en klachten en stuurt dit door naar de gemeentelijke diensten, zodat hierop actie ondernomen kan worden en er een beter gevoel met de buurt ontstaat.

Om wonen duurzamer en milieuvriendelijker te maken, wordt bij corporaties en bouwbedrijven afgedwongen dat zij duurzaam bouwen. Er worden afspraken gemaakt om bestaande bouw beter te isoleren zodat energierekeningen voor bewoners lager worden. Nieuwbouw krijgt waar mogelijk zonnecellen op het dak.

Kleinere ziekenhuizen als het Slotervaartziekenhuis en het BovenIJ-ziekenhuis blijven behouden voor hun stadsdeel.

U bent hier