h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

4. De buurt is de basis, buurtbewoners de baas

Vaak weten de buurtbewoners het beste wat de buurt nodig heeft, maar ontneemt de politiek hen de mogelijkheid om zelf te besturen. Met dure en verwarrende constructies als stadsdeelraden hebben politieke partijen zich onevenredig veel macht toegeëigend, terwijl zij daar niet per definitie meer rekening gehouden met buurtbewoners. De SP is hier in het verleden vaak tegen in het verweer gekomen. Zo vertolkte de SP met succes de stem van bewoners van panden die zouden worden gesloopt zoals in de Van der Pekstraat in Noord of de Knijtijzerpanden in Nieuw-West. Deze woningen zijn nu van de sloophamer gered. Ook wordt er serieus werk gemaakt van de overlast rondom club Panama omdat de SP luistert naar wat omwonenden te zeggen hebben. Het op de schop gaan van het stadsdeelstelsel is wat de SP betreft een perfecte aanleiding om van zeggenschap voor buurtbewoners de norm te maken.

De SP wil levendige buurten met betrokken mensen. Wij willen de mensen de mogelijkheid geven om samen iets van de wijk te maken, en te zorgen voor levendigheid met respect voor iedereen. De tijd van het megalomane van grote stadsdelen is voorbij. De buurt is de schaal van de toekomst!

Belangrijke pijlers voor democratische buurten zijn:

Levendige buurten gemaakt door de mensen
 • Plannen voor de buurt worden gemaakt met de mensen in de buurten. Wijkcentra bieden hierbij ondersteuning.
 • We vestigen/houden publieke voorzieningen voor onderwijs en zorg, veiligheid en arbeidsbemiddeling in de buurt. Daardoor wordt de afstand tot deze voorzieningen kleiner en de betrokkenheid van mensen groter.
 • We maken een einde aan het beleid van de gemeente om bibliotheken in buurten te sluiten.
 • We maken ruimte voor stadslandbouw op braakliggende terreinen of ongebruikte stukken gras. We zorgen dat per buurt - waar mogelijk - minimaal 3 procent is ingericht als speelruimte voor kinderen.
 • Bewoners worden via inspraak betrokken bij de organisatie van het welzijnswerk. Goedbezochte buurthuizen blijven behouden. Zelfbeheer van buurthuizen wordt gestimuleerd. Buurthuizen zijn op tijden open dat er het meeste behoefte aan is, dus ook later op de avond en tijdens weekenden en de vakantieperiode.
 • We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in buurten en stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar hier ontmoeten: jong en oud, autochtoon en allochtoon, hetero of homo. Hiervoor is welzijnswerk nodig dat gericht is op de mensen in de buurten. Dat welzijnswerk moet specifieke aandacht besteden aan alleenstaanden. Die mogen niet tussen wal en schip belanden bij de huidige forse bezuinigingen op onder andere zorg en welzijn.
Behulpzame stadsdelen
 • Per stadsdeel blijven de gemeentelijke voorzieningen bestaan, zoals het register en burgerzaken, zodat mensen niet naar het centrum hoeven om hun documenten op te halen. Deze loketten worden uitgebreid met servicepunten van onder andere Cition en de gemeentelijke belastingdienst.
 • De vernieuwde deelraden moeten organen worden die Amsterdammers laten inspreken en meepraten over de buurten. Om iets te maken van inspraak, moet aan Amsterdammers ook daadwerkelijk zeggenschap worden gegeven over wat er met het geld voor de buurten gebeurt. Goed georganiseerde buurten krijgen een eigen buurtbudget.
Democratisch en niet te duur stadsbestuur
 • We bezuinigen fors op gemeente- en deelraden. Vergoedingen voor raadsleden en fractiebudgetten kunnen fors omlaag. Het wachtgeld voor stadsbestuurders wordt beknot en ook voor hen gaat de sollicitatieplicht gelden.
 • De gemeenteraad en deelraden vergaderen slechts bij hoge uitzondering in beslotenheid. Er komt meer openheid over collegebesluiten en overleggen tussen de stad en de stadsdelen. Er wordt niet meer gewerkt met projectbureaus.
 • De Stadsregio wordt afgeschaft, omdat die niet door de bevolking is gekozen en veel te ver van de Amsterdammer af staat.
 • Er komt een einde aan de voortdurende privatisering van zaken die van en voor ons allemaal zijn. Als dat niet gebeurt, raken we de democratische controle op belangrijke onderdelen van de stad misschien wel voorgoed kwijt. Schiphol mag daarom bijvoorbeeld niet geprivatiseerd worden.

U bent hier