h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

3. Zorg in de buurt

Amsterdam moet naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg streven voor iedereen die dat nodig heeft. Die zorg staat sterk onder druk door de voorgenomen rijksbezuinigingen. Als het aan de regering ligt, moeten ouderen straks langer thuis blijven wonen, maar wordt er tegelijkertijd flink gekort op de thuiszorg. Veel mensen dreigen daardoor in de problemen te komen en daarom moet Amsterdam stelling nemen tegen deze dramatische bezuinigingen. De SP heeft daar samen met een aantal organisaties en politieke partijen al een aanzet toe gegeven met het comité Zorg voor Amsterdam. We moet en ouderen die onze stad hebben opgebouwd, een rustige en ontspannen oude dag kunnen geven.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat marktwerking is doorgeslagen en dat er door de bedrijfsmatige benadering van de zorg steeds meer geld gaat naar managers en steeds minder naar de zorg zelf. De bij de SP-meldpunten binnengekomen klachten over de zorg bij Cordaan, Osira en Amsta lieten al zien dat de cliënt niet meer serieus genomen wordt, maar dat de winst- en verliesrekening leidend is. Amsterdam moet dat niet meer tolereren, maar alle misstanden serieus aanpakken en opkomen voor haar zorgbehoevende inwoners.

Belangrijke pijlers voor menswaardige zorg in een barmhartige gemeente zijn:

De mens centraal: kwaliteit in de zorg
  • De gemeente moet haar uiterste best doen om er voor te zorgen dat er voldoende thuiszorg is voor al die mensen die straks niet meer in een verzorgingshuis terecht kunnen. Hiervoor onderzoeken we de mogelijkheid om een eigen thuiszorgbedrijf op te richten dat de medewerkers fatsoenlijk uitbetaalt en cliënten een vaste verzorger biedt.
  • Wanneer de jeugdzorg in de toekomst een gemeentetaak wordt, is het belangrijk dat altijd de juiste zorg beschikbaar is voor kwetsbare kinderen. Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties. Jeugdzorgprofessionals mogen zelf indiceren als zij dat nodig vinden.
  • Er komt een einde aan de marktwerking: zorgtaken en welzijnswerk worden niet meer aanbesteed. Er worden convenanten gesloten met zorgaanbieders waarin de best mogelijke zorg en hulp voor een langere tijd wordt geregeld. Hierbij maken kleine aanbieders evenveel kans als grote.
  • De opvang in zelfbeheer van daklozen en gezinnen die hun huis zijn uitgezet, wordt uitgebreid. Goede ondersteuning is hierbij wel van belang. Zelfbeheer is een middel tot herstel en de bewoners voelen zich er beter door. Deze manier van opvang is relatief goedkoper. Hiernaast komen er meer overnachtingsplaatsen voor daklozen.
  • Daklozen uit andere landen en vluchtelingen zonder papieren worden niet aan hun lot overgelaten. De gemeente heeft een zorgplicht voor deze mensen en daarom worden er voor deze groepen meer opvangplekken ingericht.
Passende zorg: in de buurten
  • Als het aan de SP ligt, wordt in de hele stad zorg op buurtniveau gerealiseerd, met een gezondheidscentrum en een wijkverpleegkundige. De bureaucratie wordt teruggedrongen. Indicaties voor de thuiszorg worden weer gedaan door de thuiszorgmedewerker zelf.
  • Bij zorg in de buurt denken wij ook aan ziekenhuizen. Kleinere ziekenhuizen als het Slotervaartziekenhuis en het BovenIJ-ziekenhuis blijven behouden voor hun stadsdeel.
  • Er komt meer zorg en steun voor mantelzorgers zoals een dagvergoeding als tegemoetkoming in de gemaakte kosten en woonvormen die beter passen bij de situatie van mantelzorgers. Bovendien moeten mantelzorgers betrokken worden bij gemeentelijk beleid op het gebied van zorg. Respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers wordt uitgebreid.
  • Buurtbewoners kunnen bij de WMO-loketten in de buurt terecht voor alle vragen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Het loket doet verslag van de problemen en klachten en stuurt dit door naar de gemeentelijke diensten, zodat hierop actie ondernomen kan worden en er een beter gevoel met de buurt ontstaat.
  • Toegankelijkheid van de openbare ruimte, het openbaar vervoer en gebouwen (voor mensen met een beperking) wordt een vast onderdeel van alle gemeentelijke besluitvorming. We maken daarbij gebruik van ervaringsdeskundigen, handhaven wettelijke regels en reserveren budget voor aanpassingen.

U bent hier