h
Verkiezingsprogramma 2014-2018

1. Geen kind meer in armoede

Op dit moment groeien zo’n 35.000 Amsterdamse kinderen op in armoede. Dat is één op de vier kinderen. Een buitengewoon groot aantal van de ze kinderen heeft een migrantenachtergrond en opvallend veel van hen wonen aan de rand van onze stad. Deze kinderen groeien vaak op met een achterstand waardoor ze ook een moeilijkere toekomst tegemoet gaan. Die achterstand ontstaat bijvoorbeeld doordat ze sociaal uitgesloten worden omdat ze geen verjaardagsfeestje kunnen vieren, of omdat ze niet kunnen meedoen met sport en culturele activiteiten.

In 2014 zou geen enkel kind in Amsterdam meer in armoede moeten hoeven opgroeien. Maar dan is er wel een omslag nodig in het gemeentelijke beleid. Het stadsbestuur zal de barmhartigheid uit het wapen van de stad actief moeten uitdragen. Dat betekent niet meer wegkijken als mensen het op eigen kracht niet redden. Arme gezinnen zijn geen last voor de gemeentebegroting, maar bestaan uit mensen die er ook bij horen en een bijdrage leveren aan de pracht van onze stad. Als we niets doen, wordt Amsterdam een gedeelde stad met een kansrijk en een kansarm bevolkingsdeel. De SP wil dat voorkomen, wij strijden voor een ongedeelde stad.

Veel Amsterdammers met een laag inkomen zijn slecht op de hoogte over welke regelingen er zijn om hen te ondersteunen. De SP vindt het belangrijk dat deze regelingen beter bekend worden. De SP bereikte al dat er een Amsterdamse voorzieningenwijzer komt waarin alle regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen overzichtelijk op een rijtje staan. Zo kunnen Amsterdammers met een laag inkomen in één oogopslag zien voor welke kortingen of andere ondersteunende regelingen ze in aanmerking kunnen komen en wat een regeling inhoudt.

Belangrijke pijlers voor succesvolle aanpak van armoede zijn:

Meedoen: school, sport en cultuur voor iedereen
 • Armere kinderen doen volledig mee. Belangrijke voorzieningen zijn gratis voor hen. Armere kinderen kunnen gratis sporten en gebruik maken van culturele voorzieningen zoals de muziekschool en musea.
 • We streven naar een vrije schoolkeuze en een evenwichtige verdeling van kinderen met een achterstand door dubbele inschrijflijsten. Één voor kinderen met achterstand, en één voor kinderen zonder achterstand.
 • De ouderbijdrage en het schoolgeld wordt gemaximeerd op 25 euro en is echt vrijwillig. Bij schoolactiviteiten houdt de school rekening met armere gezinnen zodat iedereen kan meedoen.
 • Er komt geen eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een achterstand.
 • Voortijdige schooluitval wordt steviger aangepakt. Er worden meer middelen vrijgemaakt voor intensieve begeleiding, extra zorgen ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie en leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs.
 • Er komt een speciale kinderen- en jongerenombudsman voor klachten over scholen, opvang en andere jongereninstanties.
 • We willen minder betuttelend jongerenwerk en investeren in vrij toegankelijke jongerencentra. Er wordt ingezet op het bieden van een plek aan jongeren waar zij hun vrije tijd kunnen besteden en huiswerk kunnen maken. Met hun zorgen en vragen kunnen zij terecht bij een Jongeren Informatie Punt.
 • Het ambulant jongerenwerk krijgt extra ondersteuning. Veel jongeren met problemen komen niet naar jongerencentra en moeten op straat benaderd worden.
 • Er komt een zinvol alternatief voor het wegvallen van de vrijwillige inburgering. Alle Amsterdammers die daar behoefte aan hebben moeten zich kunnen ontwikkelen via een laagdrempelig aanbod van bijvoorbeeld taalcursussen.
Aan het werk: laat iedereen een bijdrage leveren aan onze stad
 • Zoveel mogelijk Amsterdammers die kunnen werken, helpen we om aan de slag te gaan. Als er voor werkzoekenden niet genoeg banen op de reguliere arbeidsmarkt beschikbaar zijn, creëren we “maatschappelijke banen.” Want er is genoeg nuttig werk te doen: van huiswerkbegeleiding tot werk bij sportverenigingen. Bij bijstandsgerechtigden die hiervoor kiezen, vullen we hun uitkering aan tot het minimumloon. Voor mensen die nog niet toe zijn aan betaald werk, zorgen we voor voldoende dagbestedingsmogelijkheden. Als mensen hiertoe zelf initiatieven aandragen, moet de gemeen te dat serieus nemen.
 • We plaatsen geen mensen meer in zinloze trajecten en zetten geen mensen meer onder dwang aan het werk voor een uitkering.
 • Werkloosheid van jongeren is een maatschappelijk probleem, dat snel aangepakt moet worden. We creëren speciaal voor jonge werklozen leerwerkplekken. Zij bouwen zo werkervaring, kennis en sociale contacten op. Zo voorkomen we dat er een verloren generatie ontstaat.
 • Werkzoekenden krijgen ook de ruimte en gelegenheid om te solliciteren. De gemeente regelt kinderopvang als een werkloze ouder een sollicitatiegesprek gaat voeren of een cursus volgt. Voor werkzoekenden die reiskosten naar een sollicitatiegesprek niet kunnen betalen, komt een reiskostenvergoeding.
 • We bestrijden discriminatie van werkzoekenden, bijvoorbeeld van allochtone jongeren en transgenders. Bedrijven die zich hier schuldig aan maken, worden hard aangepakt. Daarnaast maken we discriminatie bespreekbaar.
Sociale voorzieningen: problemen te lijf
 • De bezuiniging op de scholierenvergoeding wordt teruggedraaid. Deze financiële tegemoetkoming in de kosten voor school en sportcontributie hebben veel ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen met een laag inkomen hard nodig.
 • Het is belangrijk dat de schuldhulpverlening toegankelijk is, ook voor mensen met relatief kleine schulden. Er zijn geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening. De SP waakt er voor dat dit zo blijft. Omdat in Nederland een identificatieplicht geldt, wordt een identiteitskaart gratis voor minima.
 • De gemeente dringt er bij Waternet op aan ondernemers met een kleine beurs, de waterschapsbelasting kwijt te schelden.
 • Amsterdam zet in op een collectief en goedkoper energiecontract voor de Amsterdammers met een laag inkomen.

U bent hier