h

Motie Speeltuinbeheerder

19 november 2007

Motie Speeltuinbeheerder

De Raad van het stadsdeel Zeeburg in vergadering bijeen op 19 en 20 november 2007,

Gezien de Begroting stadsdeel Zeeburg 2008

Constateert dat: • in het bestek Vernieuwing Sociaal Domein de functie van beheerder gekoppelt is aan de ‘centra’;
• de funtctie van ‘begeleider’ in het bestek Vernieuwing Sociaal Domein is opgenomen;
• de functie van speeltuinbeheerder een combinatie is van de twee bovengenoemde functies;
• Civic Zeeburg in een voortgangsbericht van 6 november 2007 aangeeft voor de functie van speeltuinbehherder en plek te zien in een integraal team;

Spreekt als zijn mening uit: • dat een goed toezicht bij opgroeiende kindere van onschatbare waarde is;
• dat het stadsdeel zich goed bewust moet zijn van een opvoedkundige taak bij opgroeiende kinderen.

Besluit:

• Het dagelijks bestuur op te dragen met Civic Zeeburg in gesprek te gaan waar de functie van speeltuinbeheerder binnen het bestek ondergebracht kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie SP Zeeburg

U bent hier