h

Initiatiefvoorstel

18 december 2007

Initiatiefvoorstel

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur

Initiatiefvoorstel SP inzake de uitvoering van artikel 213a van de Gemeentewet

Gevraagde beslissing
1. In te stemmen met het van toepassing verklaren van de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Oud-West

2. Het DB opdracht te geven in 2008 af te wijken van de in de verordening gestelde termijnen en vaste rapportagemomenten maar wel te voldoen aan de verplichting en de Deelraad uiterlijk maart 2008 te informeren over het plan van aanpak dat kalenderjaar

Samenvatting

Artikel 213 a van de Gemeentewet luidt als volgt:

1. Het college verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. De raad stelt bij verordening regels hierover.
2. Het college brengt schriftelijk verslag uit aan de raad van de resultaten van
de onderzoeken.
3. Het college stelt de rekenkamer of, indien geen rekenkamer is ingesteld, personen die de rekenkamerfunctie uitoefenen, tijdig op de hoogte van de
onderzoeken die hij doet instellen en zendt haar, onderscheidenlijk hen, een
afschrift van een verslag als bedoeld in het tweede lid.
In Oud-West is nooit invulling gegeven aan de uitvoering van dit artikel. Het is
belangrijk om dat wel te doen en dit initiatiefvoorstel voorziet daarin.

Bestuurlijk advies

Argumenten voor
Uitvoering van de Gemeentewet is een wettelijke verplichting waar het stadsdeel dus aan moet voldoen

Argumenten tegen -

Afweging argumenten
Uitvoering van de Gemeentewet is een wettelijke verplichting waar het stadsdeel dus aan moet voldoen

Meetbaar effect
Jaarlijks verschijnt een door het DB op te stellen verslag over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. Dit verslag wordt in de Deelraad
besproken.

Historische schets
In de werkgroep Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam is afgelopen oktober duidelijk geworden dat de Rekenkamer nog nooit een verslag van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van Oud-West van stadsdeel Oud-West heeft ontvangen. Dat is voor de SP reden geweest dit initiatiefvoorstel te nemen.

U bent hier