h

motie

4 december 2007

motie

Motie inzake OK-Punten

SP-Fractie Amsterdam Zuidoost

Motie Amsterdam 4 december 2007

Inzake OK-Punten

De Raad van het stadsdeel Amterdam Zuidoost, in vergadering bijeen op 4 december 2007,

Overwegende:

> Dat de "Stichting Meld Geweld" samen met het Amsterdamse Politiecorps werkt aan een project om in alle stadsdelen van Amsterdam OK-Punten op te zetten,
> Dat de OK-Punten een belangrijke functie kunnen hebben in ons stadsdeel als vluchtpunt voor alle burgers die in aanraking komen met geweld en of onveilige situaties, zowel op straat als in huis,
> Dat het stadsdeel vergunningen moet afgeven voor het aanbrengen van de borden waarop staat aangegeven dat op een bepaalde plaats een OK-Punt is ingericht.

Besluit:

1- Het DB op te dragen contact op te nemen met de Stichting Meld Geweld om zo spoedig mogelijk OK-Punten in te richten in ons stadsdeel.
2- Medewerking te verlenen aan het kosteloos verstrekken van vergunningen voor het aanbrengen van OK borden bij de OK-Punten.
3- Geen precarioheffing in rekening te brengen voor de OK borden.

En gaat over tot de orde van de dag

SP-Fractievoorzitter Raadslid SP
Noush Saranjam Evert Hartog

U bent hier