h

Raad steunt enkele SP-initiatieven voor jeugd

20 december 2007

Raad steunt enkele SP-initiatieven voor jeugd

Dankzij een voorstel van de SP komt er straks in elk stadsdeel een informatiepunt voor jongeren waar zijn terechtkunnen voor laagdrempelige hulp en vragen over van alles wat hen bezighoudt. Deze zogeheten JIP's (Jongeren Informatie Punt) zijn straks extra belangrijk omdat Bureau Jeugdzorg zijn ambulante en lichte hulp af gaat stoten per 1 juli 2008. Gelukkig hebben de jongeren dan toch een plek waar zij naartoe kunnen.

Ook een voorstel om in Den Haag aan te dringen op uitstel van de invoering van passend onderwijs (de zoveelste onderwijsvernieuwing waardoor scholen extra overbelast gaan raken) werd door de gemeenteraad gesteund. Bij passend onderwijs worden schoolbesturen verplicht leerlingen met een handicap een aanbod op school te doen. Op zich een prima idee, maar dan moet er eerst veel meer geld bij in het onderwijs en moeten er voldoende goed opgeleide leerkrachten beschikbaar zijn. Dit stond in de motie en bijna de hele raad (uitgezonderd de VVD) was het hiermee eens.

Verder was er nog een voorstel dat het college dwingt om met de juiste cijfers over het aantal Voortijdig Schoolverlaters te komen en een voorstel om een inhaalslag te gaan maken met de inburgeringstrajecten. Ook deze beide voorstellen werden door de gemeenteraad omarmd. Helaas steunde de raad een aantal andere SP-voorstellen voor de jeugd niet, zoals betaalde krachten bij sportverenigingen en het ongedaan maken van bezuinigingen op het stedelijk jeugd en jongerenwerk.

U bent hier