h
Standpuntenlijst

Diversiteit

BETAALD BEVALLINGSVERLOF VOOR NIET-DRAGENDE PARTNERS

Gemeenteorganisaties gaan betaald bevallingsverlof bieden aan niet-dragende partners.

BETAALD TRANSITIEVERLOF VOOR TRANSGENDERS

We geven ambtenaren die transgender zijn recht op betaald transitieverlof. Zij krijgen tijdens hun overgang voor een zekere periode betaald verlof, vergelijkbaar met zwangerschaps- en bevallingsverlof.

DIVERSITEITSBELEID VOOR DE WERKVLOER

Amsterdam stimuleert diversiteit op de werkvloer. (Gemeente)organisaties en bedrijven, inclusief buitenlandse organisaties en bedrijven die zich hier nieuw vestigen, hebben de opdracht om te zorgen voor een zo divers mogelijk personeelsbestand qua geslacht, leeftijd, afkomst en identiteit. De gemeente beloont best practices. Er is daarbij speciale aandacht voor het toegankelijker maken van de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld door aanpassingen in de ruimte. Organisaties of bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie komen op een zwarte lijst en zijn uitgesloten van overheidsaanbestedingen.

GEMENGDE STAD

De gemeente zet zich in voor een publieke ruimte waarin alle Amsterdammers zich thuis voelen en het prettig vinden om zichzelf te zijn. De gemeente gaat een activistisch beleid voeren in wijken of buurten waar mensen buitenshuis problemen ervaren met zichzelf zijn, bijvoorbeeld aan de hand van ontmoetingsprogramma’s. Er wordt opgetreden tegen intolerant gedrag.

GENDERNEUTRALITEIT

Op gemeentelijke formulieren wordt niet naar geslacht gevraagd. In alle gemeentelijke gebouwen zijn gender neutrale toiletten aanwezig.

INBURGERING

Voor een goede integratie krijgen Amsterdamse migranten en statushouders zo snel mogelijk onderwijs in taal en inburgering, met bijzondere aandacht voor de vrijheden en de grondwettelijke rechten en plichten die we in onze stad kennen. Alle Amsterdammers die daar behoefte aan hebben moeten zich kunnen ontwikkelen via een laagdrempelig aanbod van bijvoorbeeld taalcursussen. Inburgeringsonderwijs laten we niet over aan de markt. Dit onderwijs willen we laagdrempelig, gratis en toegankelijk georganiseerd aanbieden in de buurt, op scholen, in bibliotheken en op het werk.

LHBTI’S

De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor lhbti’s. Acceptatie van lesbo’s, homo’s, biseksuelen, transgenders en mensen met een interseksuele conditie (lhbti) wordt vergroot. Homofoob geweld en gendergerelateerde agressie worden hard bestreden. Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt structureel voorlichting gegeven over gender-identiteit en seksualiteit.

LHBTI’S MET EEN MIGRANTENACHTERGROND

We geven meer steun aan zelforganisaties van lhbti’s met een niet-westerse achtergrond en betrekken hen bij het maken van lhbti-beleid en de uitvoering daarvan. Dat kan ook gaan om biculturele en religieuze lhbti’s en lhbti-asielzoekers en –statushouders. De
gemeente bevordert de veiligheid van lhbti’s in asielzoekerscentra.

LHBTI-VRIENDELIJKE ZORG

De gemeente bevordert lhbti-vriendelijke zorg waarbij er aandacht is voor de seksuele diversiteit bij zorgbehoevenden en werkenden.

RACISME

Racisme is onacceptabel en mag niet voorkomen in Amsterdam. Bedrijven, horecazaken of organisaties die discrimineren sporen we op met mystery guests. We beboeten ze en sluiten ze uit van eventuele subsidies of andere vormen van gemeentelijke samenwerking, zoals stagebegeleiding. Medewerkers van de gemeente en andere overheidsorganisaties die racistisch of discriminerend gedrag vertonen worden, na zorgvuldig onderzoek,
ontslagen. De gemeente werkt aan manieren om racistische en discriminerende vooroordelen tegen te gaan.

RADICALISERING

De gemeente zet zich in om radicalisering van Amsterdammers te voorkomen en te bestrijden. Voorkomen betekent onder meer het tegengaan van kansenongelijkheid en het zorgen voor goed georganiseerd jeugdwerk in de buurten. Bij het bestrijden van radicalisering is het van belang dat de overheid slim te werk gaat, en gebruik maakt van de informatie die al bekend is. Deradicaliseringsprogramma’s mogen niet leiden tot stigmatisering van groepen en individuen. In het integratiebeleid werken we uitsluitend samen met organisaties die de fundamentele waarden van gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie verdedigen.

SEKSUELE VOORLICHTING

De seksuele voorlichting op middelbare scholen dient aandacht te schenken aan de verschillende seksuele uitingsvormen in de meest ruime zin. Onderscheid moet worden bijgebracht tussen vrijwillige en onvrijwillige vormen van seks. ‘Sexting’ (het zonder toestemming verspreiden van naaktfoto’s op het internet) verdient uitgebreide aandacht op school en moet streng worden bestraft.

SLAVERNIJVERLEDEN

We stimuleren dat er meer aandacht komt voor het slavernijverleden op scholen en in educatieve programma’s van culturele organisaties en musea. Amsterdam trekt het voortouw in de oprichting van een Nationaal Slavernij Museum in onze stad.

Personen die zich schuldig maakten aan uitbuiting, slavernij of oorlogsmisdaden verdienen het niet dat er straten naar hen vernoemd worden. Straatnamen moeten we gebruiken als eervolle vermelding, les over het foute verleden hoort meer thuis in een slavernijmuseum of in de schoolklas.

TAAL- EN COMPUTERLES

Het is belangrijk dat elke Amsterdammer de kans krijgt om Nederlands te spreken en te schrijven. Daarom moet taal- en computerles gratis op meer plekken en met minder drempels worden aangeboden, bijvoorbeeld via scholen, openbare bibliotheken, sociale loketten en huizen van de wijk.

U bent hier