h
Standpuntenlijst

Zorg

STEDELIJKE THUISZORGORGANISATIE

Op dit moment zijn er in Amsterdam bijna dertig commerciële aanbieders
voor thuiszorg/Hulp bij het huishouden. Door deze marktwerking wordt de
thuiszorg duurder voor de gemeente, krijgen cliënten minder aandacht en
wordt personeel onderbetaald, onderge­waardeerd en overbelast. Het is
tijd om de geldverslindende en mensonterende markt uit de zorg te slopen
en één Stedelijke Thuiszorgorganisatie op te richten die mensgericht
aan de slag gaat voor de Amsterdammers.

AMSTERDAMPOLIS ZONDER EIGEN RISICO

Wij geloven in solidariteit en willen de grote gezondheidsverschillen en armoede in onze stad bestrijden. Daarom onderzoeken wij de mogelijkheid, als opmaat naar het Nationaal Zorgfonds, om alle Amsterdammers mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering zonder verplicht eigen risico. We bieden een goede polis, dragen de lasten met elkaar en maken een einde aan de boete op ziek zijn.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN BUREAUCRATIE

Er moeten betere arbeidscontracten komen voor zorgprofessionals. Op dit moment worden te veel mensen in de zorg onderbetaald en ondergewaardeerd. Dat leidt tot grote werkdruk. De tijd verspillende bureaucratie moet worden teruggedrongen en schijnconstructies moeten worden aangepakt. Er moet méér zorg komen met minder regels.

BUURTHUIZEN

We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in buurten en stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar hier ontmoeten. Bewoners worden via inspraak betrokken bij de organisatie van het welzijnswerk. Zelfbeheer van buurthuizen wordt gestimuleerd. Buurt­huizen zijn op tijden open dat er het meeste behoefte aan is, dus ook later op de avond en tijdens weekenden en de vakantieperiode.

DAK- EN THUISLOZEN

We starten een noodprogramma voor gezinnen die dak- en thuisloos dreigen te raken, zodat we uitzetting kunnen voorkomen. We zorgen voor ruimhartige opvang voor daklozen en stellen teams van daklozen-ervaringsdeskundigen samen om ervoor te zorgen dat zij hun leven sneller weer op de rit krijgen. We verhogen het aantal huizen voor kwetsbare groepen zodat de uitstroom beter verloopt. Voor alleenstaande ouders met schoolgaande kinderen zonder woning en zonder kans op een woning wordt er vanuit de maatschappelij­ke opvang gezocht naar een (tijdelijke) oplossing, ook als er geen sprake is van kwetsbaar­heid, huiselijk geweld of schuldenproblematiek.

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Niet iedereen is in staat om snel door de digitale wereld te navigeren. Daarom moet de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke website en van aanvraagformulieren voor voorzieningen goed worden geregeld. Voor digibeten moet het mogelijk worden een persoonlijke digicoach in te schakelen. Ook moet er aan laaggeletterden lessen in digi-taalvaardigheid worden aangeboden, naast lessen in taalvaardigheid.

EENZAAMHEID ONDER OUDEREN

Doorgeslagen liberaal denken en individualisering hebben gezorgd voor een verharding van de samenleving. Hierdoor is eenzaamheid een levensgroot probleem geworden, vooral onder ouderen die steeds langer thuis moeten blijven wonen. Zolang de maatschappij on­voldoende betrokkenheid en gemeenschapszin laat zien moeten we vanuit het zorgdomein de symptomen van eenzaamheid bestrijden. We gaan aan de slag met een buurtgerichte aanpak, waarbij preventieve huisbezoeken, toegankelijke en betaalbare dagbesteding in de buurt en betere vrijwilligerswerving centraal staan.

EIGEN BIJDRAGE VOOR DE WMO

Ziek, oud of kwetsbaar zijn is geen keuze en daar hoort geen boete bij in de vorm van een eigen bijdrage. Daarom schaffen we de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen helemaal af.

INDICATIESTELLING IN DE WMO

Voor veel mensen is het aanvragen van Wmo-voorzieningen frustrerend en moeilijk. Om ervoor te zorgen dat ieder krijgt wat nodig is, moet de procedure van indicatiestelling en aanvraag van Wmo-voorzieningen makkelijker worden gemaakt. Indicatiestelling moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij die geen afhankelijkheidsrelatie heeft met de gemeente. Het advies van de arts van een cliënt telt mee.

MANTELZORGERS

We trekken extra geld uit voor de Amsterdamse mantelzorgers. We brengen in kaart hoe­veel mantelzorgers er zijn zodat we kunnen voorkomen dat ze overbelast worden en kun­nen bijspringen wanneer zij toch overbelast raken. Het jaarlijkse ‘mantelzorgcompliment’ wordt een financiële bijdrage waar mantelzorgers echt iets aan hebben, bijvoorbeeld door het aanbieden van een speciale Mantelzorgpas die is verbonden aan de Stadspas.

OUDERENHUISVESTING

De gemeente maakt vaart met geschikte huisvesting voor ouderen in de eigen wijk, zodat ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen als zij moeten verhuizen.

TIJDELIJKE OPVANG

Geen zieke of herstellende Amsterdammer mag tussen de wal en het schip vallen als er onvoldoende plekken zijn in het ziekenhuis, de revalidatieafdeling, het verpleeghuis of een logeeradres voor respijtzorg. De gemeente zorgt voor tijdelijke opvang als een patiënt nergens heen kan en thuis geen optie is.

VERSLAVINGSZORG

Het aanbod verslavingszorg wordt uitgebreid voor (nieuwe) drugs zoals crystal meth.

VRIJWILLIGERSWERK

Familie, vrienden of buren mogen nooit worden gedwongen om professionele zorg te verlenen. Huidige mantelzorgers en vrijwilligers moeten juist meer ondersteuning krijgen in plaats van hogere werkdruk. Professionele werkzaamheden zijn in Amsterdam altijd betaald. Vrijwilligerswerk in het zorgdomein mag daar nooit een vervanging van zijn, maar moet er altijd een aanvulling op zijn. We moeten voorkomen dat vrijwilligerswerk leidt tot werkverdringing: dat zou broodroof betekenen voor professionals en onverantwoorde werksituaties voor vrijwilligers.

WACHTTIJDEN SPOEDEISENDE HULP

Voor de ambulante spoedhulp en de telefoonlijnen voor huisartsenposten geldt dat we te lange wachttijden zo veel mogelijk gaan terugbrengen.

WELZIJN

We stimuleren organisaties voor informele zorg en hulpverleners uit de formele zorg om meer en beter samen te werken in plaats van langs elkaar te werken. Alleen zo kan het Amsterdamse welzijnswerk meer voor elkaar krijgen. Vrijwilligersorganisaties binnen de programma’s zorg en welzijn krijgen voldoende gemeenteondersteuning.

TOEGANKELIJKHEID OPENBARE RUIMTE

Amsterdam is geen ideale stad voor mensen met een beperking: de openbare ruimte is vol bouwputten, wildgeparkeerde fietsen, drukke terrassen en winkelstraten. Het mag niet zo zijn dat deze Amsterdammers worden belemmerd in hun dagelijks leven buiten de deur. We gaan de toegankelijkheid vergroten en maken daarbij gebruik van gevraagd en ongevraagd advies van belangenorganisaties en individuele Amsterdammers.

U bent hier