h
Standpuntenlijst

Wonen

BINDING MET DE STAD

We gaan jaarlijks 5000 nieuwbouwhuizen met voorrang toewijzen aan Amsterdammers. Daar verstaan wij mensen onder die hier al minstens drie jaar wonen, of jongeren die een studie volgen aan een Amsterdamse instelling.

BOUWEN

We gaan door met het flink bijbouwen van huizen,
zodat we voorkomen dat door schaarste de woningprijzen nog
onbetaalbaarder worden. Minstens 40% van de nieuw te bouwen huizen valt
in het sociale segment. In buurten waar het aandeel sociale huur lager
ligt dan het stedelijk gemiddelde wordt dat aandeel hoger, zodat de stad
gemengd blijft.

SOCIALE HUURWONINGEN

Er moeten meer sociale huurwoningen
bijkomen in Amsterdam. Zo zorgen we ervoor dat er op termijn genoeg
betaalbare huizen zijn voor mensen met een bescheiden inkomen. We willen
geen verkoop en liberalisaties van sociale huurwoningen.

AANPAK ACHTERSTALLIG ONDERHOUD

Nog te veel huizen in Amsterdam zijn in slechte staat, waardoor het niet fijn is er in te wonen. De gemeente moet samen met de corporaties een duurzaam onderhoudsprogramma beginnen voor huizen die te lang verwaarloosd zijn en waar bewoners geteisterd worden door tochtige kozijnen en schimmelvorming. Verhuurders die niet meewerken kunnen rekenen op een boete van de gemeente.

BETAALBARE HUREN

De prijs van een sociale huurwoning wordt aangepast op het inkomen van de huurder, zodat ook mensen met de laagste inkomens kans houden op een betaalbaar huis. Hierbij letten we op de grens voor de huurtoeslag zodat huurders daar zoveel mogelijk gebruik van kunnen maken.

BETAALBARE JONGEREN/STUDENTENWONINGEN

De gemeente gaat door met het bijbouwen van jongeren- en studentenwoningen. Corporaties zonder commerciële doelstelling krijgen voorrang bij nieuwe bouwprojecten. Vooraf worden regels over de prijzen gemaakt waarbij gelet wordt op jongeren die nog geen recht hebben op huurtoeslag.

BEWONERSINSPRAAK BIJ RENOVATIES

Opknapbeurten horen in goed overleg te gaan met de bewoners. Bij renovaties hoeft er niet gekozen te worden voor de meest luxe vernieuwingen die vervolgens de huurprijs zullen opdrijven, zolang er maar sprake is van goede en gezonde huizen. Bewoners moeten bij grootschalige renovatie altijd de mogelijkheid krijgen terug te keren in hun eigen huis, en als dat door ingrijpende veranderingen echt niet kan, in hun eigen buurt.

BINNENTUINEN IN ZELFBEHEER

We stimuleren en ondersteunen bewoners die zelf de binnentuin van hun wooncomplex willen beheren. Zo versterken we samenhang in de buurt en krijgen bewoners invloed op hoe hun woonomgeving eruit ziet.

 

COÖPERATIES / HUREN IN ZELFBEHEER

Wooncoöperaties waarbij bewoners zelf de woningen beheren en onderhouden zijn een interessante nieuwe woonvorm die we welkom heten in Amsterdam. Bij het uitgeven van nieuwe bouwgrond maken we ruimte voor het opzetten van wooncoöperaties met betaalbare huren, bijvoorbeeld door korting te geven op de grondprijzen.

ERFPACHT

Erfpacht is een goed instrument om ervoor te zorgen dat de hele stad profiteert van het stijgen van de grondprijzen, in plaats van alleen de mensen die zich een koophuis kunnen veroorloven. Het is belangrijk dat de rekenmethodes voor erfpacht transparant zijn zodat huiseigenaren weten waar hun erfpachtbedrag op gebaseerd is en ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan als hun tijdvak afloopt.

GEMENGDE STAD

Amsterdam moet een gemengde stad zijn waar mensen met allerlei inkomens van verschillende afkomst kris kras door elkaar wonen. Dit lossen we niet op door te slopen, dit lossen we wel op door extra sociale huur te bouwen in wijken waar nu relatief weinig betaalbare huizen staan.

HUISJESMELKERS

De woningnood in Amsterdam is geen verdienmodel. Mensen die denken misbruik te moeten maken van de woningnood door bewoners uit te buiten, zijn niet welkom in Amsterdam. Voor huurders die te maken krijgen met een huisjesmelker is er door de gemeente gesubsidieerde juridische ondersteuning. Huisjesmelkers kunnen tegenstand van de gemeente verwachten bij nieuwe bouwprojecten.

LEEGSTANDSBESTRIJDING

Zo lang er veel kantoren leegstaan gaan we door met het ombouwen, vooral naar woningen. Ook richten we een deel van de voormalige kantoren in tot broedplaatsen voor kunstenaars. Als woningeigenaren hun woning lange tijd leeg laten staan, kunnen zij rekenen op een boete van de gemeente. Zo lang er woningnood is, is leegstand niet goed te praten.

MIDDELDURE WONINGEN

We pakken het tekort aan middeldure huurwoningen aan door huizen bij te bouwen, 40% bij nieuwe bouwprojecten. We dringen bij het rijk aan op een uitbreiding van het puntenstelsel waardoor ook de huren van al bestaande vrije sectorhuizen verlaagd worden, en daarmee ook bereikbaar zijn voor mensen met een middeninkomen.

MINDER SLOOP

We zijn heel terughoudend met het slopen van woningen, we kiezen liever voor renovatie. We gebruiken de zogenoemde slooplat om te kijken wanneer een huis toch gesloopt kan worden, bijvoorbeeld omdat het er zo slecht aan toe is dat het niet meer opgeknapt kan worden. Bovendien is het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij een mogelijk besluit tot slopen.

ONTRUIMINGEN KRAAKPANDEN

De gemeente werkt niet mee met de ontruiming van kraakpanden als de eigenaar nog geen uitgewerkt plan heeft voor in gebruik name van het pand. Ontruimen voor leegstand helpt de speculanten en is zonde van de capaciteit van de politie.

OPTOPPEN

We onderzoeken de mogelijkheid om bestaande woonblokken uit te breiden door er een verdieping boven te plaatsen. Zo bestrijden we de woningnood zonder dat dat ten koste gaat van het groen.

SHORT-STAY

Door short-stay, verhuur van 7 dagen tot 6 maanden aan een huurder, worden gewone woonhuizen in gebruik genomen door toeristen in plaats van Amsterdammers. We verlenen daarom geen nieuwe vergunningen meer en oude vergunningen worden niet verlengd.

STUDENTENWONINGEN

We werken het tekort aan studentenwoningen weg door studentenwoningen te behouden, bij te bouwen en afspraken te maken met kennisinstellingen over de instroom van (internationale) studenten. Om te zorgen voor de betaalbaarheid zal bij nieuwbouw van deze woningen enkel onder de huurtoeslaggrens gebouwd worden en worden scherpe betaalbaarheidsafspraken met de corporaties gemaakt voor de bestaande studentenwoningen.

TOERISTENVERHUUR

We gaan door met het beleid van strenge handhaving en regulering van vakantieverhuur. We dringen bij het rijk aan op een Wet op de vakantieverhuur zodat het mogelijk wordt bepaalde gebieden uit te sluiten van vakantieverhuur en de 60-dagen grens in te perken naar maximaal dertig. Amsterdam moet een woonstad blijven, voor illegale hotels is in onze stad geen plek.

VERHUURDERSHEFFING

De verhuurdersheffing zit nieuwbouw, betaalbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen ontzettend in de weg. De gemeente moet geen mogelijkheid onbenut laten om dit onder de aandacht van het rijk te brengen.

VVE’S

We zetten erop in dat elk koopcomplex een actieve vereniging van eigenaren (VvE) heeft met een degelijk onderhoudsbudget, zodat de woningen en gemeenschappelijke ruimtes goed onderhouden blijven worden. VvE’s die in hun statuten vakantieverhuur willen verbieden kunnen daar hulp bij krijgen.

WOONFRAUDE

Woonfraude is misbruik van woonruimte
voor eigen financieel gewin en moet streng worden bestraft. Mensen die
illegaal hun sociale huurwoning onderverhuren moeten de woning weer
teruggeven aan de corporatie zodat er iemand in kan gaan wonen die
netjes op de wachtlijst heeft gestaan.

ZELFBOUW

Zelfbouw kan een mooie woonvorm zijn voor groepen die gezamenlijk betaalbare huizen willen bouwen en die zelf willen gaan beheren. Voor deze ‘wooncoöperaties’ geven we korting op de bouwgrond, in ruil eisen we dat coöperaties in hun statuten regelen dat de huizen bestemd blijven voor mensen met een lager of middeninkomen en dat er geen winst gemaakt wordt.

U bent hier