h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 11: Een bereikbare stad

Foto: SP Amsterdam / amsterdam.sp.nl

Amsterdam is niet geschikt voor veel autoverkeer. Autoverkeer vervuilt de lucht, geeft geluidsoverlast en het leidt tot ongelukken. Het verkeer in de Randstad is zelfs zo vervuilend, dat Nederland in Europa ‘koploper’ is, als het gaat om het aantal kinderen dat astma krijgt door vervuilende uitlaatgassen. We gaan daarom door met de actieplannen Schone Lucht en Autoluw die de afgelopen jaren door het stadsbestuur in gang zijn gezet. Door te stellen dat de hele bebouwde kom in Amsterdam in 2030 uitstootvrij moet zijn houden we de auto-industrie een spiegel voor en dwingen de industrie om schoner te produceren.

We dringen het autoverbruik terug en geven ruim baan aan de fiets, de voetganger en het openbaar vervoer. We investeren in fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer voor alle Amsterdammers. De maximale snelheid voor autoverkeer gaat waar het kan terug naar 30 kilometer per uur en er komen meer fietsstraten waar de auto te gast is.

De afgelopen decennia van marktwerking hebben het openbaar vervoer weinig goeds gebracht. Doordat vervoerders als markpartijen concurrerend moeten blijven wordt er steeds weer gesneden in de dienstregeling of de arbeidsvoorwaarden van personeel.

De SP doet niet mee aan de ‘uitverkoop’ van een publieke voorziening als het openbaar vervoer. We houden het GVB in handen van Amsterdam en gaan het openbaar vervoer niet aanbesteden op de markt.

Amsterdam naar 30 kilometer per uur

In de hele stad, behalve op de rijkswegen, gaat een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Dat vermindert de geluidsoverlast en verkeersongelukken. En het doet wat tegen het woud van verkeersborden. Het verminderen van autoverkeer door woonwijken zorgt voor ruimte voor rustige veilige buurten waar kinderen veilig buiten kunnen spelen. Het autoverkeer wordt teruggedrongen in woonwijken door doorgaand verkeer naar de hoofdwegen te geleiden. Daar waar mogelijk geeft het versmallen van vierbaanswegen tot tweebaanswegen extra ruimte voor groen en mogelijk ook voor extra woonbebouwing. Het versmallen gebeurt in ieder geval snel met de Weesperstraat en zo mogelijk ook op andere plekken als de Gooiseweg, Lelylaan en de Cornelis Douwesweg.   

Ruim baan voor de fiets

Het ‘Hoofdplusnet Fiets en het Plusnet’ voorzien we zo veel mogelijk van rood asfalt. Op fietspaden leidt het verschil in snelheid tussen diverse soorten fietsers tot onveilige situaties. Op plekken waar het gedrang en gevaar op fietspaden te groot wordt, gaat de maximumsnelheid omlaag naar 20 kilometer per uur. Snellere fietsers kunnen daar naar de 30 kilometer straten.

We zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen. En we starten met het oprichten van (fiets)deelcoöperaties zonder winstoogmerk. Om het autoverbruik terug te dringen gaan we mensen een betaalbaar alternatief bieden. Iedereen die de fiets wil pakken moet dat kunnen. Ook zorgen we voor een betere fietsinfrastructuur en bereikbaarheid naar gebieden als Schiphol en Sloterdijk.

Fijnmazig en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen

Met de komst van de Noord/Zuidlijn en door bezuinigingen vanuit Den Haag is veel fijnmazig openbaar vervoer de afgelopen jaren uit de stad verdwenen. Vooral inwoners uit Noord, West en Nieuw-West zijn hier de dupe van. Daarom investeren we in fijnmazig openbaar vervoer en brengen onder andere tramlijn 14 in Bos en Lommer en buslijn 21 in de Eendracht in Nieuw-West terug. Ook maken we het openbaar vervoer goedkoper en vrijer toegankelijk voor iedereen. Om te beginnen starten we met het gratis maken van het openbaar vervoer voor mensen met de laagste inkomens. Kinderen tot elf jaar kunnen vrij gebruikmaken van het openbaar op de woensdagmiddag en in het weekend.

Onder invloed van de coronacrisis en de zware verliezen die marktpartijen als Connexxion hebben geleden zal de roep om verder te snijden in de dienstregeling in en rond Amsterdam steeds luider klinken. De SP gaat daar niet in mee. We stoppen met het snijden in bus- en tramlijnen en het opheffen van haltes om de bezuinigingen vanuit Den Haag op te vangen.

Foto: SP

Schiphol moet krimpen

De vele vluchten van Schiphol zorgen voor veel luchtverontreiniging, CO2-uitstoot en geluidshinder in de wijde omgeving. Om deze overlast terug te dringen wordt het maximaal toegestane aantal vluchten verlaagd naar 300.000 per jaar. De vele passagiers die alleen maar overstappen op Schiphol zijn economisch gezien van weinig waarde, de overstapfunctie kan daarom worden beperkt. De ‘economische mythe’ van Schiphol als banenmotor voor de regio wordt door steeds meer onderzoek ontkracht. De veiligheid, gezondheid en werkomstandigheden van het grondpersoneel op Schiphol moet worden verbeterd. Ook moet het grondpersoneel een fatsoenlijk salaris krijgen van minimaal 14 euro per uur. Amsterdam dringt daar als aandeelhouder op aan.

Nachtvluchten en binnenlandse vluchten worden niet langer toegestaan. Als alternatief dringt Amsterdam aan op het verder verbeteren van de internationale treinverbindingen. De gemeente wendt haar invloed bij Schiphol hiertoe aan om dit voor elkaar te krijgen. We hebben niet voor niets 20% van de aandelen van Schiphol.

Benut schaarse ruimte goed: In sommige straten is de ruimte te beperkt om alle soorten verkeer ruim baan te geven. Daar geldt voor de verdeling van de schaarse verkeersruimte de prioriteitsvolgorde: voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, (vracht)auto’s.

Deelvervoer: We stellen paal en perk aan ‘verrommeling’ van de openbare ruimte. Rondslingerende deelfietsen en deelscooters gaan we tegen door verhuurbedrijven voor parkeerovertredingen te beboeten.

Schoolstraten: Auto- en vrachtverkeer in straten bij scholen zorgt voor verkeersonveiligheid. Het schilderen van het woord ‘SCHOOL’ op het wegdek verandert daar niet veel aan. Beter is het om meer ‘school-straten’ in te voeren: afgesloten voor het autoverkeer als de school opent en sluit.

Parkeertarieven: De prijs voor een parkeervergunning voor bewoners moet binnen de perken blijven. Eventuele stijging van de kosten mag niet meer zijn dan de inflatie, zodat zo’n vergunning ook voor mensen met een laag inkomen betaalbaar blijft.

Geen nieuwe ondergrondse parkeergarages: Er komen geen nieuwe dure en onrendabele ondergrondse parkeergarages.

Nachtmetro: Er komt een experiment met een nachtmetro.

Nieuwe metroverbindingen: In de regio bestaan plannen voor nieuwe metroverbindingen naar Schiphol en naar Almere, die erg veel kosten en waar de Amsterdamse reiziger niet veel aan heeft. Een nieuwe verbinding naar Schiphol is ook overbodig als het aantal vluchten en passagiers op Schiphol daalt. Wanneer het Rijk geld beschikbaar stelt voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn dan kan dit geld wat de SP betreft beter besteed worden aan het sluiten van de Ringlijn tussen Sloterdijk/Isolatorweg en het Centraal Station.

Noord beter bereikbaar: Noord wordt beter bereikbaar met nieuwe
verbindingen. De stem van de Noorderling is hierbij doorslaggevend.   

U bent hier