h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 4: Een economie voor alle Amsterdammers

Foto: SP

Amsterdammers worden hard geraakt door de coronacrisis. De werkloosheid stijgt tijdens de crisis in Amsterdam harder dan op andere plekken in het land, en er zijn veel langdurig werklozen. Tegelijkertijd is er veel werk aan de winkel om een duurzame, circulaire stad te creëren. De komende jaren bouwen we daarom aan een stad die breekt met de fossiele economie, ongelijkheid en lage lonen. Een stad die zich sterk maakt voor lokale werknemers, lokaal ondernemerschap en een groene economie die welzijn en welvaart brengt voor alle Amsterdammers.

We willen niet dat Amsterdam gedomineerd wordt door de financiële sector, grote techbedrijven, brievenbusmaatschappijen en toerisme-reuzen zoals Booking.com. We zien het midden- en kleinbedrijf als de motor van de economie, ook op buurtniveau. Daarom investeren we in buurteconomieën vol diversiteit, met bloeikansen voor kleine en sociale ondernemers en originele buurtwinkeliers.

Een economie voor bewoners, niet voor multinationals

We stimuleren de economie van onderop, waarbij buurtbewoners experimenteren met nieuwe organisatievormen zoals coöperaties. Het geld dat verdiend wordt in een bepaalde wijk, komt zoveel mogelijk ten goede aan de buurtbewoners. We zetten in op het creëren van lokale werkgelegenheid en breken met de trend van eenzijdige internationalisering. Aan bedrijven die alleen expats in dienst nemen hebben we geen behoefte. Dat betekent dat ook het internationale bedrijfsleven lokaal werknemers moet rekruteren. We stellen dit als voorwaarde voor het meewerken aan het vestigen van nieuwe bedrijven.

Werkbrigade is de trots van de stad

We verdubbelen het aantal plekken bij de succesvolle werkbrigade, waarbij werkzoekenden werkervaring op kunnen doen in een maatschappelijke baan en daarvoor een salaris krijgen. Bij bijstandsgerechtigden die hiervoor kiezen, vullen we de uitkering aan tot het minimumloon. Mensen aan het werk zetten voor alleen hun uitkering, en dus onder het minimumloon, is uit den boze.  Ook zetten we projecten voort waarbij afgelopen raadsperiode mensen met afstand tot de arbeidsmarkt begeleid werden naar werk, zoals Zuidoost Werkt.

Foto: SP

Amsterdam geeft het goede voorbeeld bij stadsherstel: banen voor de regio

De komende decennia steekt Amsterdam honderden miljoenen in het herstel van kades en bruggen in de stad. Door eisen te stellen aan opdrachtnemers van de gemeente zorgen we ervoor dat deze miljoenen terechtkomen in de lokale economie. Bouwaannemers die herstelwerkzaamheden aan kades en bruggen gaan uitvoeren, verplichten we jongeren uit de regio op te leiden en betaald in dienst te nemen. Dit alles gebeurt in samenwerking met de Amsterdamse onderwijsinstellingen.

Een economie van publieke en coöperatieve diensten

Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de Amsterdammers. Schiphol, het GVB en het Havenbedrijf worden niet geprivatiseerd. We zetten in op het creëren van nieuwe publieke diensten, zoals een publiek energiebedrijf, een stedelijke thuiszorgorganisatie en Amsterdamse hulpmiddelencentrale.

Maakindustrie in de haven: De coronacrisis maakt duidelijk dat de economie van Amsterdam te eenzijdig is gericht op toeristen en consumptie. De SP wil dat er genoeg ruimte blijft in de stad voor productiebedrijven en de maakindustrie. Op deze manier behouden we voldoende werk voor praktisch opgeleide Amsterdammers. De scheepsreparatiewerf in Noord moet behouden blijven, op de huidige locatie of elders in de haven. En er moet experimenteerruimte in de haven komen voor circulaire bedrijven op industriële schaal.

Arbeidsmarktmakelaar: We stellen een arbeidsmarktmakelaar in om de samenwerking tussen mbo-instellingen en het bedrijfsleven te vergroten. Deze makelaar kan werk en opleiding bij elkaar brengen.

Uitzendkrachten: Amsterdam beperkt het inhuren van uitzendkrachten tot een absoluut minimum. Bestaande uitzendkrachten krijgen een vast contract van de gemeente. Uitzendkrachten worden alleen nog ingezet om situaties van ‘piek en ziek’ op te vangen.

Voor 14 euro per uur: Iedereen verdient een salaris waar hij of zij van kan rondkomen. Huidige en toekomstige werknemers van de gemeente Amsterdam krijgen daarom allemaal een salaris van minimaal 14 euro per uur.

Omscholing: We bieden werkzoekenden de helpende hand als het gaat om omscholing. Het gaat hierbij niet alleen om kortdurende omscholingsprojecten, maar ook om langere trajecten met behoud van uitkering zodat mensen duurzaam aan het werk kunnen.

Bestrijding arbeidsmarktdiscriminatie: We bestrijden discriminatie van werkzoekenden, bijvoorbeeld van jongeren en transgenders, maar ook pakken we leeftijdsdiscriminatie aan. Bedrijven die zich hier schuldig aan maken, worden hard aangepakt. Als bedrijven aantoonbaar discrimineren zetten we ze op een zwarte lijst, die publiek wordt gemaakt. Pas als deze bedrijven aantoonbaar hun beleid hebben aangepast, worden ze van deze lijst verwijderd.

Geen belastingontwijking in Amsterdam: Er vindt veel belastingontwijking plaats in Amsterdam, onder meer via de Zuidas. Dit accepteren we niet langer. Bedrijven die belasting ontwijken zijn in onze stad niet welkom. We doen alles wat mogelijk is om zulk soort bedrijven de stad uit te jagen, bijvoorbeeld via het verbod op trustkantoren dat momenteel in Den Haag wordt onderzocht.

Ontwikkeling MKB: Amsterdam kiest voluit voor het midden- en kleinbedrijf. We stimuleren de economie op buurtniveau door winkeliersverenigingen met raad en daad bij te staan, en door gezamenlijke investeringen in winkelstraat of –plein via een bedrijfsinvesteringszone mogelijk te maken. Grote bedrijven en multinationals worden uitgesloten van gemeentelijke subsidies voor ondernemers en economieversterking.

Gemengd winkelaanbod: Een gezonde winkelstraat is een gemengde winkelstraat. We voorkomen monocultuur en een overkill aan Nutellawinkels en ijssalons via zogenoemd brancheringsbeleid. We onderzoeken de mogelijkheden om zelfstandige ondernemers voorrang te geven op grote (internationale) winkelketens.

Circulaire economie: We maken van Amsterdam een circulaire stad, waar spullen niet worden weggegooid of verspild, maar opnieuw gebruikt. We gebruiken gemeentelijke instrumenten als de rioolheffing, de afvalstoffenheffing om bedrijven die zorgen voor verspilling en grote afvalproductie de kant van verandering op te duwen en dwingen.

U bent hier