h
Standpuntenlijst

Democratie en Overheid

BUURTREFERENDUM

We breiden de referendumregels uit zodat ook op buurtniveau een referendum kan worden georganiseerd over belangrijke zaken die alleen van invloed zijn voor die buurt. Nu is het alleen nog mogelijk een referendum op stedelijk niveau te organiseren.

BEWONERSMACHT

De buurt is de schaal van de toekomst. We vestigen/houden publieke voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg of veiligheid in de buurt. Per stadsdeel blijven de gemeentelijke voorzieningen bestaan, zoals het register en burgerzaken, zodat mensen niet naar het centrum hoeven om hun documenten op te halen. We betrekken bewoners actief bij de ontwikkelingen in hun buurt. Inspraakmogelijkheden over besluiten die grote impact
hebben, worden echt bij bewoners onder de aandacht gebracht en niet weggemoffeld op een lange lijst die de meeste mensen nooit zien. Bewoners krijgen de kans om actief ideeën aan te dragen en tegenvoorstellen te doen over de toekomst van hun buurt.

BEWONERSLOKETTEN

Met een speciaal bewonersloket kan de gemeente laagdrempelig informatie geven aan bewoners over ontwikkelingen in hun stad(sdeel). Denk aan een wijziging in het bestemmingsplan, de aanvraag van festivalvergunningen of de geplande vestiging van een hotel, café of supermarkt. Bewonersloketten worden ook een plek om laagdrempelig ideeën aan te dragen.

BUURTHUIZEN

We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in buurten en stimuleren dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar hier ontmoeten. Dat welzijnswerk moet specifieke aandacht besteden aan alleenstaanden. Die mogen niet tussen wal en schip belanden bij de huidige forse bezuinigingen op onder andere zorg en welzijn. Bewoners worden via inspraak betrokken bij de organisatie van het welzijnswerk. Goedbeheerde buurthuizen blijven behouden. Op plekken waar nog geen buurthuis is, maar waar er wel behoefte aan is richten we er één op. Zelfbeheer van buurthuizen wordt gestimuleerd.

EXTERNE INHUUR BEPERKEN

Niet meer dan 10% van de gemeentelijke personeelskosten mag naar externe inhuur gaan. Het tarief waarvoor mensen extern worden ingehuurd mag in geen geval hoger liggen dan € 125,- per uur. Bij vast werk hoort een vast contract.

PRIVATISERINGEN

Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de overheid. Bijvoorbeeld Schiphol, het GVB of het Havenbedrijf mogen daarom niet geprivatiseerd worden. Ook water, grondenergie, afval en telecommunicatie worden niet verder geprivatiseerd en worden in lijn met de wereldwijde trend weer zoveel mogelijk in gemeenschapshanden genomen.

INTERNATIONALE DIENSTREIZEN

Wethouders doen alleen werkbezoeken in het buitenland als dat noodzakelijk is voor hun werk. Reizen zijn sober en worden via een verslag verantwoord. Bestuurders moeten terughoudend zijn met werkbezoeken naar landen waar de mensenrechten in het geding zijn. Bij dergelijke bezoeken wordt in elk geval aandacht aan besteed aan misstanden. Stadsdeelbestuurders maken in principe geen buitenlandse werkreizen.

PENSIOENFONDSEN

De gemeente gaat als werkgever haar stem in de pensioenfondsen gebruiken om een desinvestering af te dwingen met betrekking tot de fossiele industrie en de wapenindustrie.

PRIVACY EN GELIJKE RECHTEN

De gemeente dient transparant te zijn over alle data die zij verwerkt en verzamelt. Zij dient aan te geven op basis van welke wet of besluit dit gebeurt, en of er sprake is van persoonsgegevens. Automatische verwerking van gegevens waarbij op basis van individuele aspecten een selectie wordt gemaakt voor besluitvoering of nader onderzoek, wordt ook inzichtelijk gemaakt. Hierbij legt de gemeente uit hoe deze selectie plaats vindt en op basis van welke criteria. Deze informatie wordt op het internet voor iedereen beschikbaar gesteld.

STEDENBANDEN

De SP is tegen stedenbanden. Internationaal beleid hoort thuis bij de landelijke overheid. We zijn dus ook tegen de stedenband met Tel Aviv, omdat niet is uit te sluiten dat er verwevenheid ontstaat bij de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en schendingen van Internationaal recht. Bovendien is Tel Aviv de thuisstad van belangrijke Israëlische bedrijven en instellingen die een foute rol hebben in die bezetting.

VERGOEDINGEN POLITICI EN FRACTIES

De vergoeding voor raadsleden in Amsterdam is ruim voldoende. Daar hoeven niet allerlei extra’s bij. Daarom schaffen we de computer- en reiskostenvergoeding af. Bovendien gaat er 30 procent van de fractievergoeding af.

WETHOUDERSNORM

Bij de gemeente, bedrijven waar de gemeente aandelen in heeft of instellingen die gesubsidieerd worden door de gemeente hoort niemand meer te verdienen dan een wethouderssalaris (154.000 euro per jaar).

U bent hier