h
Standpuntenlijst

Economie

AMSTERDAM ECONOMIC BOARD

We stoppen met het gemeentelijk subsidiëren van de Amsterdam Economic Board.

ARBEIDSUITBUITING

Horecaondernemers worden verplicht het personeel te wijzen op hun werknemersrechten. Met een werkgeverschapsverklaring – in twee talen met contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt arbeidsuitbuiting, bevestigd op de muur van alle horecagelegenheden – wordt voorkomen dat werknemers worden uitgemolken.

BEDRIJVENTERREINEN

We leggen geen nieuwe bedrijventerreinen aan, totdat alle bestaande terreinen vol zitten.

COMPENSATIEREGELING

Een gemeentebrede compensatieregeling moet ondernemers beter beschermen en zo nodig (gedeeltelijk) schadeloos stellen als zij overlast ondervinden van renovaties door verhuurders of infrastructurele projecten van de gemeente. Hierbij wordt gestreefd naar maatwerk. Bij vertraging in een bouwproject wordt de daardoor veroorzaakte schade voor ondernemers verhaald op de aannemer. Als kleine ondernemingen serieus in de problemen komen door gebrek aan inkomsten tijdens de werkzaamheden zouden ze met een degelijk ondernemingsplan gebruik moeten kunnen maken van een renteloze lening van de gemeente.

DEEL- EN PLATFORMECONOMIE

We eisen van platforms dat zij voldoen aan de door de gemeenten gestelde eisen en voorwaarden waaronder dat gebruik plaatsvindt. Zonder transparantie geen gebruik is het uitgangspunt. En bij onderhandelingen met marktgedreven platformen, zoals Airbnb en Uber, moet de aanbieder uitleggen en concreet maken welke belangen in het geding zijn. Ook moeten zij helder aangeven wat het verdienmodel is, welke data er verzameld wordt en wie eigenaar daarvan is. We willen dat Amsterdammers een betere afweging kunnen maken bij het kiezen voor een platform.

DEELNEMINGEN

De gemeente bemoeit zich activistisch met het beleid van de gemeentelijke deelnemingen, zoals het GVB, AEB en Havenbedrijf. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan verduurzaming, maar ook aan de salarissen van de directies. Deze moeten voldoen aan de Amsterdamse wethoudersnorm. Met de oprichting van een gemeentelijk zorgbedrijf en woonbedrijf creëren we honderden nieuwe banen voor vakmensen in de zorg en de bouw. De Cruise Terminal (PTA) verhuist naar het Westelijk Havengebied.

DIGITALE TOEGANKELIJKHEID

Elke Amsterdammer heeft goede digitale toegankelijkheid tot de gemeente. Aan Amster-dammers die (digitaal) laaggeletterd zijn of slecht kunnen omgaan met een computer wordt extra ondersteuning geboden. De gemeente gaat actief opzoek naar personen die (digitaal) laaggeletterd zijn. De gemeente past haar taalgebruik in correspondentie aan, zodat informatie voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk wordt. Elk Amsterdams huishouden wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk voor hoogwaardige toegang tot het internet. Overal in de stad komen punten voor mobiele toegankelijkheid voor Amsterdammers (gratis wif). Als scholen digitaal onderwijs geven zorgen zij ervoor dat alle leerlingen beschikking en toegang hebben tot de benodigde hardware, software en internetaansluiting.

INTERNATIONALE BEDRIJVEN

Amsterdam stopt met het lokken van hoofdkantoren van grote internationale bedrijven en financiële instellingen. We besteden geen gemeenschapsgeld aan het werven en begeleiden van expats.

INTERNET EN DIGITALE INNOVATIE

Wil Amsterdam toekomstbestendig zijn, dan is goede internetverbinding onmisbaar. We investeren in gratis Wifi in de openbare ruimte en leggen een glasvezelnetwerk aan voor heel Amsterdam.

KLEINE ONDERNEMERS EN SOCIALE FIRMA’S

Kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans kunnen maken op gemeentelijke opdrachten. Dit doen we door aanbestedingen op te knippen. Buurtactiviteiten en buurt-projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund. Een gemeentelijk innovatiefonds verstrekt leningen tegen gunstige voorwaarden aan kleine innovatieve ondernemers. Op deze manier zijn zij niet langer overgeleverd aan de grillen van durfkapitalisten.

LEEGSTAANDE WINKELGEBIEDEN

De gemeente ontwikkelt het
Buikslotermeerplein in Noord en vergelijkebare vervallen winkelgebieden
naar een kleinschalig winkelgebied met veel andere functies, als wonen,
horeca en vrijetijd. Er worden geen kortingen gegeven aan grote
winkelketens.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

We werken alleen mee aan de uitbreiding van bedrijven of de komst van nieuwe bedrijven naar Amsterdam als zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen of grootschalige milieuvernietiging hebben geen plek in onze stad en worden geweerd van vestiging.

WAARBORGFONDS KLEINE ONDERNEMERS

Er komt een waarborgfonds voor kleine ondernemers. De gemeente schiet de schade die verhaald moet worden op daders van winkeldiefstal voor aan de ondernemer en gaat dan zelf het geld bij de dader innen. Een kleine ondernemer is hier zelf niet toe in staat.

WETTEN EN REGELS

Ondernemers en de gemeente overleggen samen in de Paarse Krokodillenbrigade over het schrappen van overbodige regels. We breiden de brigade uit door ook bij nieuwe gemeentelijke regels te kijken of ze niet onnodig bureaucratisch zijn.

WINKELAANBOD

Om winkelstraten en –pleinen gezond te houden is het belangrijk dat het winkelaanbod gemengd is. We willen daarom geen nieuwe fastfoodrestaurants, ijs- wafel- en souvernirwinkels en steakhouses in het centrum. Met een zogeheten ‘keerklepregeling’ wordt voorkomen dat een toeristenwinkel na sluiting wordt vervangen door een andere toeristenwinkel. Ook voor buurten buiten het centrum sturen we op het winkelaanbod om eenzijdige straten met bijvoorbeeld alleen maar snackbars te voorkomen.
De SP is er geen voorstander van dat winkels 24 uur per dag open zijn. Met name veel kleine ondernemers kunnen niet op tegen grotere concerns die meer personeel kunnen inhuren en daarmee nog meer concurrentievoordeel krijgen.  Bovendien gaat het ook ten koste van de nachtrust van buurtbewoners.

WINKELHUREN

Zolang er landelijk geen ‘bedrijfsruimtenwaarderingsstelsel’ is – vergelijkbaar met het stelsel voor sociale huurwoningen – moet de gemeente afspraken maken met de woningcorporaties over maximale huurprijzen voor bedrijfspanden. Ook moet bij het aflopen van het huurcontract, de zittende ondernemer als eerste recht krijgen op het verlengen van zijn huurcontract, tegen vergelijkbare voorwaarden. Amsterdam gaat bij de regering in
Den Haag aandringen op betere huurbescherming voor kleine ondernemers, onder andere door enorme huurstijgingen wettelijk te beperken. Het tekort aan OZB, bij leegstand van commerciële panden, wordt niet langer verhaald op andere ondernemers, maar op de eigenaren van de leegstaande panden.

WINKELIERSVERENIGINGEN

We stimuleren ondernemers die een winkeliersvereniging willen oprichten.

WINKELLEEGSTAND

Amsterdamse winkelruimtes worden ondergebracht in het gemeentelijke leegstandsbeleid. Vastgoedeigenaren met leegstand moeten dit dan verplicht melden bij de gemeente. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een boete. De gemeente gaat dan samen met de eigenaar kijken hoe het pand zo snel mogelijk weer gebruikt kan worden, en mag daarbij na een bepaalde tijd gebruikers voordragen. Vastgoedeigenaren die niet meewerken riskeren hoge dwangsommen.

WITWASPRAKTIJKEN

Om mogelijke foute geldstromen op te sporen en te weren, moeten fraudegevoelige winkels, zoals toeristenwinkels en horecazaken standaard onderworpen worden aan een streng anti-fraude en -witwasonderzoek.

ZZP’ERS

Kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een laag inkomen wordt een goedkope zorg-, rechtsbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aangeboden via het verzekeringsbedrijf van de gemeente (VGA), met een ruime dekking en een acceptatieplicht.

U bent hier