h
Standpuntenlijst

Jeugd en onderwijs

GEMENGDE SCHOLEN

De SP is voor gemengde scholen waar wit en zwart, rijk en arm, samen op school zitten. We streven naar een evenwichtige verdeling van leerlingen door dubbele inschrijflijsten. Om gemengde scholen te stimuleren krijgen scholen die een homogeen leerlingenbestand hebben geen toestemming om uit te breiden. Gemengde scholen en scholen met veel kansarme leerlingen krijgen voorrang bij aanvragen voor verbouwingen en extra voorzieningen.

ANDERSTALIGEN

Er komt méér aandacht voor anderstaligen in Amsterdam. De SP wil dat de gemeente het aanbod taalonderwijs voor anderstaligen en voor mensen die het Nederlands slecht beheersen op peil houdt. Voor mensen die moeten inburgeren worden kwaliteitseisen gesteld aan het taalonderwijs: taaldocenten worden volgens onderwijs-cao betaald en er wordt toezicht gehouden op de kwaliteit van de lessen.

BEROEPS- EN PRAKTIJKONDERWIJS

De gemeente coördineert de contacten tussen scholen en de lokale middenstand, bedrijvencentra en stedelijke diensten om te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. De gemeente neemt hierin ook zelf haar verantwoordelijkheid. De gemeente moet onderzoeken hoe ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die stageplekken aanbieden, lastenverlichting kunnen krijgen. Er komt een publiekscampagne voor het Amsterdamse beroeps- en praktijkonderwijs om Amsterdam als ‘ambachtsstad’ voor makers en doeners op de kaart te zetten.

BREDE SCHOLEN

De SP is een groot voorstander van brede scholen. In een brede school wordt niet alleen les gegeven maar worden ook meer activiteiten voor kinderen georganiseerd. Bijvoorbeeld op het gebied van kinderopvang, sport, en cultuur. De SP wil het aantal brede scholen in Amsterdam vergroten, met speciale aandacht voor het betrekken van de ouders bij de school.

BURGERSCHAP

De SP vindt het belangrijk dat Amsterdammers elkaars geschiedenis kennen en met elkaar in gesprek gaan over thema’s die lastig zijn, zoals segregatie, het slavernijverleden, armoede en discriminatie op basis van gender, religie en seksuele identiteit. De SP wil burgerschap op scholen stimuleren door ervoor te zorgen dat Amsterdamse leerlingen van allerlei achtergronden met elkaar naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten.

DIGIBETISME

We willen dat mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn, en dus moeite hebben met bijvoorbeeld online bankieren, zorgverzekeringen en belastingformulieren, in de wijk kunnen worden ondersteund door digitaal onderwijs en persoonlijke assistentie.

DOORSTROMEN EN STAPELEN

Amsterdam rekent af met drempels voor stapelaars in het voortgezet onderwijs. Een behaald diploma is voldoende om automatisch door te stromen naar een hoger niveau, zonder dat er extra toelatingseisen worden gesteld aan de leerling. Wel kan een dringend negatief advies aan de leerlingen worden gegeven. Stapelaars worden extra ondersteund, voor zij de overstap maken.

EXTRA GELD VOOR SCHOLEN IN ACHTERSTANDSBUURTEN

Er komt structureel extra geld en personeel beschikbaar voor basisscholen in achterstandsbuurten. Deze scholen kunnen het extra geld benutten voor bijvoorbeeld extra onderwijs-assistenten en intensieve taal- en rekenlessen.

EXTRA HANDEN IN DE KLAS

De SP wil investeren in extra handen in en uit de klas zodat leraren hun handen vrij houden voor lesgeven. Voor leerlingen uit probleemgezinnen zorgt de gemeente voor extra ondersteuning vanuit het sociale domein binnen de muren van de school, ook voor de ouders.

FUSIES IN HET ONDERWIJS

Er komen niet meer schaalvergrotingen en bestuurlijke fusies van scholen in Amsterdam. De fusies leiden op korte termijn misschien tot kostenreductie, maar op lange termijn stijgen de kosten juist vanwege het optuigen van een groot en log bestuurlijk orgaan. Bovendien leidt schaalvergroting tot langere lijnen binnen de onderwijsorganisatie en het tot nummers verworden van leerlingen en studenten.

GELIJKE KANSEN VOOR AMSTERDAMSE SCHOLIEREN

Om de ongelijkheid in het Amsterdamse onderwijs aan te pakken wil de SP flink investeren. We willen méér leraren en betere arbeidsomstandigheden op de basisschool. We verlagen het aantal lesuren voor leerkrachten in het voortgezet onderwijs van zodat zij tijd krijgen voor professionalisering. We gaan zorgen dat ouders meer betrokken raken bij de school.

 

GENDERIDENTITEIT

Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over genderidentiteit en seksualiteit in ruime zin. Onderscheid moet worden bijgebracht tussen vrijwillige en onvrijwillige (gewelddadige) vormen van seks. “Sexting” (het zonder toestemming verspreiden van naaktfoto’s op het internet) verdient uitgebreide aandacht op school en moet streng worden bestraft.

INFORMEEL ONDERWIJS

Amsterdamse organisaties voor informeel onderwijs worden door de gemeente gestimuleerd om ze toegankelijker en sterker te maken, met name in achterstandsbuurten. De SP wil dat scholen actief gaan samenwerken met deze organisaties om samen de achterstanden slimmer en effectiever aan te pakken, bijvoorbeeld met bijlessen in de school en weekendklassen.

INTERNATIONAAL ONDERWIJS

Kinderen van internationale Amsterdammers hebben ook recht op goed onderwijs. Maar de SP wil geen nadruk op internationaal onderwijs met ‘enclaves’ van internationale scholen waar alleen in het Engels wordt lesgegeven. We willen dat alle Amsterdamse kinderen welkom zijn en zich thuis voelen op alle scholen die er zijn.

JEUGDZORG

Voor kwetsbare kinderen moet de juiste zorg beschikbaar zijn. We accepteren geen wachtlijsten specialistische jeugdhulp. Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties. Jeugdzorgprofessionals mogen zelf indiceren als zij dat nodig vinden. We zorgen ervoor dat 18 jarigen van de overgang van jeugdzorg naar volwassenzorg geen hinder ondervinden.

JONGEREN MET SCHULDEN

We stimuleren alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling, een ondersteunend netwerk van professionele of vrijwillige mentoren om jongeren te helpen hun leven op orde te krijgen en naar school en/of werk te begeleiden.

JONGERENWERK

We willen minder betuttelend jongerenwerk en investeren in vrij toegankelijke jongerencentra. Er wordt ingezet op het bieden van een plek aan jongeren waar zij hun vrije tijd kunnen besteden en huiswerk kunnen maken. Ook het ambulant jongerenwerk krijgt extra ondersteuning zodat jongeren met problemen naar jongerencentra komen. We zorgen voor voldoende en onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd-straatadvocaten. Zodat jongeren hun recht kunnen halen als die rechten geschonden zijn.

JONGERENWONINGEN

Er is sprake van een groot woningtekort in Amsterdam. Ook jongeren lijden daaronder. We streven naar voldoende betaalbare jongerenwoningen onder de huurtoeslaggrens. Ook gaan we jaarlijks 5000 nieuwbouwhuizen toewijzen aan Amsterdammers. Daar verstaan wij mensen onder die hier al minstens drie jaar wonen of jongeren die een studie volgen aan een Amsterdamse instelling

KINDEROPVANG

De kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen worden zoveel mogelijk samengevoegd en gaan in ieder geval allemaal werken met een voorschoolprogramma. Op die manier komen kinderen met verschillende achtergronden, met en zonder achterstand al vroeg met elkaar in contact. Het streven is dat geen kind met achterstand aan de basisschool begint. Om te garanderen dat de kinderopvang van goed niveau is, is het belangrijk dat de locaties met regelmaat worden gekeurd. Daarbij wordt gelet op of er genoeg personeel is, en of kinderen genoeg ruimte hebben, binnen en buiten. We schaffen de eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie af voor kinderen met een achterstand.

LAAGGELETTERDHEID

Het volwassenenonderwijs voor taal en rekenen is een belangrijke publieke voorziening. Die mag niet aan de markt worden overgelaten. De bereikbaarheid van bibliotheken speelt een grote rol bij de aanpak van laaggeletterdheid. De SP vindt daarom dat er geen Amsterdamse bibliotheken meer mogen worden gesloten. In nieuwe woonwijken wordt gezocht naar mogelijkheden voor een nieuwe bibliotheek. Alle bibliotheken in de wijk krijgen extra geld om informeel onderwijs te verzorgen met betrekking tot lezen, rekenen, taalvaardigheid en digitale vaardigheid, en om actief op zoek te gaan naar mensen die dit nodig hebben.

LERARENBEURS

De SP wil de gemeentelijke beurzen voor Amsterdamse leraren blijvend aanbieden. Deze voorziening in de VloA (Verordening lokaal onderwijsbeleid Amsterdam) geeft leraren de kans om hun professionaliteit te vergroten.

LERARENTEKORT

Het dreigende lerarentekort wordt stevig aangepakt door betere werving van leerkrachten. Amsterdam neemt lokaal maatregelen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken.

MBO-HELPDESK

MBO-scholieren die ten onrechte van school (dreigen te) worden gestuurd moeten terecht kunnen bij een onafhankelijke helpdesk. De gemeente moet zo’n helpdesk mogelijk maken.

SCHOLENBEURS

De SP wil de gemeentelijke beurzen voor Amsterdamse scholen blijvend aanbieden. Deze voorziening in de VloA (Verordening lokaal onderwijsbeleid Amsterdam) geeft scholen de kans om gericht projecten te financieren die het Amsterdamse onderwijs nóg beter maken.

SCHOOLTANDARTS

De gemeente gaat tandartsbezoek van Amsterdamse kinderen actief promoten.

SCHOOLUITVAL PRAKTIJK- EN BEROEPSONDERWIJS

We ondersteunen leerlingen tot hun 23ste bij het behalen van hun
startkwalificatie. Ook geven we extra begeleiding aan leerlingen uit het
praktijk- en beroepsonderwijs en het speciaal onderwijs, zodat zij
altijd een diploma behalen. De SP wil gratis huiswerkbegeleiding en
ondersteuning voor leerlingen die kampen met ingewikkelde problemen,
zoals studieschulden en mantelzorg.

SCHOOLUITVAL

Voortijdige schooluitval wordt steviger aangepakt. Er worden meer middelen vrijgemaakt voor intensieve begeleiding, extra zorg en ondersteuning van jongeren zonder startkwalificatie en leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs. Een speciaal team maakt werk van preventie.

SCHOOLZWEMMEN

De SP wil dat alle Amsterdamse basisscholieren met een zwemdiploma op zak naar de middelbare school gaan. Schoolzwemmen moet daarom mogelijk blijven voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben.

SPEELTUINEN

Er moeten genoeg speeltuinen en trapveldjes in de buurt zijn zodat kinderen naar buiten kunnen en lekker kunnen bewegen. We houden hier ook rekening mee bij het aanleggen van nieuwe woonwijken.

SPECIAAL ONDERWIJS

Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. We zorgen ervoor dat er goed georganiseerd leerlingenvervoer is voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen.

STAGEDISCRIMINATIE

Amsterdam wordt een stagediscriminatie-vrije stad. Er komt een gemeentelijk meldpunt plus helpdesk voor leerlingen die te maken hebben met stagediscriminatie. Stage- en leerbedrijven die zich schuldig maken aan stagediscriminatie mogen geen stagiaires meer begeleiden en komen op een zwarte lijst van de gemeente.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De vrijwillige ouderbijdrage wordt gemaximeerd op een standaard bedrag van 50 euro. Bij schoolactiviteiten zorgt de school ervoor dat elk kind kan deelnemen aan de feestelijkheden en dat elk kind meegaat op schoolreisje. Er komt geen eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een achterstand.

ZWANGERSCHAPSVERLOF

Zwangere MBO-studentes krijgen verlof om hun studie tijdelijk te onderbreken. Na de komst van de baby worden zij extra ondersteund om hun diploma te behalen.

U bent hier