h
Standpuntenlijst

Openbare orde en veiligheid

CAMERATOEZICHT

De gemeente moet altijd terughoudend zijn met cameratoezicht. De gemeente moet alleen camera’s ophangen waarvan de beelden ook daadwerkelijk live worden bekeken. Cameratoezicht wordt
alleen ingezet in combinatie met andere veiligheidsmaatregelen zoals
meer handhavers op straat en preventieve maatregelen.

COFFEESHOPBELEID

Om de handel in drugs op straat en de daarbij behorende criminaliteit te
voorkomen is het van belang dat coffeeshops hun open karakter behouden
en dat ze verspreid zijn over de stad. De gemeente pleit bij de regering
voor regulering van de wietteelt, zodat er een einde komt aan het
gedoogbeleid dat leidt tot criminaliteit en wietplantages onder
brandgevaarlijke omstandigheden.

DRUGSVOORLICHTING

Bij de winkelverkoop van drugs zoals wiet en truffels moet professioneel
getoetste productinformatie worden gevoegd over de samenstelling en
werking van de middelen met extra aandacht voor de onervaren en
kwetsbare bezoekers. In plaats van te ontkennen dat gebruik van illegale
drugs plaatsvindt, zorgen we er liever voor dat via goede voorlichting
en drugstests het gebruik zo veilig mogelijk gebeurt. Afkickklinieken
moeten laagdrempelig zijn en aanhaken op de actualiteit.
nagestreefd.

FRAUDEBESTRIJDING

Fraude binnen de gemeente is brutaal misbruik van gemeenschapsgeld en moet stevig worden aangepakt. Niet alleen horen medewerkers die frauderen
niet meer binnen de gemeentelijke organisatie thuis, ook moet de
gemeente vervolging instellen en financiële schade op de daders
verhalen.

INBRAAKPREVENTIE

Het meemaken van een woninginbraak is ontzettend heftig. Daarom willen we dat verhuurders meer gaan doen aan inbraakpreventie, bijvoorbeeld door oude sloten te vervangen voor modernere en veiligere exemplaren die veel moeilijker open te breken zijn. Het percentage aangiftes waar de politie
daadwerkelijk mee aan de slag gaat moet omhoog.

OPENINGSTIJDEN HORECA

Een bruisend cultureel leven vindt ook in de nacht plaats. Er wordt geen
vast aantal 24-uursvergunningen voor horeca afgegeven, maar gekeken
hoeveel overlast een vergunning geeft. Als een 24-uursvergunning geen
overlast voor bewoners oplevert, kan een club of culturele instelling
die aanvragen.

HORECAOVERLAST

De overlast van de horeca wordt aangepakt. Klachten hierover kunnen gedurende dag en nacht
doorgegeven worden bij de gemeente zodat er direct kan worden
gehandhaafd. Horecaondernemers die de regels rondom geluid, geweld,
drugshandel of discriminatie herhaaldelijk overtreden, moeten de deur
sluiten.

HOMOFOOB GEWELD

Acceptatie van lhbti’s wordt vergroot en homofoob geweld wordt bestreden. Aan de problemen van lhbti’s van allochtone afkomst wordt bijzondere aandacht besteed. Op alle middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over homoseksualiteit en diversiteit.

PARTICULIERE BEVEILIGING

Particuliere beveiligers mogen in de openbare ruimte alleen nog worden ingezet na overleg en in nauwe samenwerking met de politie en als is aangetoond dat de politie de benodigde mankracht zelf niet kan leveren.

POLITIE

De politie moet zichtbaar zijn in de buurten en benaderbaar voor de
Amsterdammers. In overleggen met het rijk dringen we aan op extra geld
voor de politie zodat elke wijk een wijkagent heeft. Ook is het
belangrijk dat de politie een diverse organisatie is die een
afspiegeling vormt van de samenleving en waarin discriminatie en racisme
geen plek heeft. De SP vindt dat de politie neutraliteit moet uitstralen en is dus niet voor religieuze uitingen door politieagenten.

PREVENTIEF FOUILLEREN

We zijn tegenstander van grote preventieve fouilleeracties op straat zonder
concrete aanleiding. Het is ontzettend inefficiënt: een agent moet
gemiddeld acht maanden fulltime fouilleren om één vuurwapen te vinden.
Bovendien ligt discriminatie altijd op de loer.

PROSTITUTIE/WALLENAANPAK

De SP is voorstander van een goed gereguleerde prostitutiebranche, zodat
we voorkomen dat de prostitutie zich verplaatst naar het illegale
circuit waar sekswerkers kwetsbaar zijn voor uitbuiting en mensenhandel.
Bij de uitvoering van de plannen voor het Wallengebied, bekend onder de
naam ‘project 1012’, dienen de oorspronkelijke hoofddoelstellingen -
aanpak van de criminaliteit en vrouwenhandel, verbetering van de
omstandigheden voor prostituees en bevordering van de veiligheid - te
worden nagestreefd.

RELIGIEUZE INSTELLINGEN

Als de veiligheid van Amsterdammers, ongeacht hun achtergrond, concreet in het geding is hoort de overheid in te grijpen en daar dus ook geld voor uit te trekken. Veiligheid is en blijft een overheidstaak. Maar wanneer op objectieve gronden geen structurele dreiging wordt vastgesteld, vindt de SP dat de gemeente niet hoeft mee te betalen als iemand toch beveiliging wenst. Wel moeten geluiden dat mensen zich onveilig voelen, goed onderzocht en serieus genomen worden.

STADSTOEZICHT

Gemeentelijke handhavers kunnen een goede aanvulling zijn op de politie, die het vaak erg druk heeft. Gemeentelijke handhavers zijn niet hetzelfde als politieagenten. Het geweldsmonopolie moet altijd bij de politie blijven liggen. Handhavers kunnen ook anoniem worden ingezet om misstanden zoals illegale prostitutie, discriminatie of illegale hotels op te sporen. Maar voor het handhaven van de openbare orde op straat  willen we dat handhavers duidelijk herkenbaar zijn, zodat mensen hen direct kunnen aanspreken en een melding kunnen maken van intimidatie of overlast op straat.  Door veel meer samen te werken met andere instanties zoals de belastingdienst, de kamer van koophandel of de arbeidsinspectie, kunnen gemeentelijke handhavers een stuk meer bereiken.

VEILIGHEID

Veiligheid in de stad is de verantwoordelijkheid van politie én bewoners. Samen kunnen we de stad veiliger maken, door vernielingen, kapotte
straatverlichting of overlast te melden, door elkaar vaker te spreken en
aan te spreken op gedrag. Cameratoezicht is daarop niet altijd de beste
aanvulling, zichtbare wijkagenten – bekend in de buurt – zijn dat wel.

WINKELDIEFSTAL

Winkeliers worden door de gemeente geholpen zich te beveiligen tegen overvallen en andere criminaliteit, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van
vergunningsaanvragen voor aanpassingen aan en om winkels. We onderzoeken de mogelijkheid van een waarborgfonds waarmee de schade van beroofde winkeliers direct kan worden vergoed. De gemeente verhaalt die schade op veroordeelde daders.

U bent hier