h
Standpuntenlijst

Verkeer en vervoer

OPENBAAR VERVOER

We zetten bij de vervoerregio in op goedkoper openbaar vervoer, zodat we mensen verleiden om niet met de auto maar met de metro, bus of tram te gaan. Om de verdere verschraling van het openbaar vervoer in de stad te stoppen, richten we een fijnmazigheidsfonds op. Dit fonds bekostigt fijnmazige OV-lijnen in de buurt die niet volledig rendabel zijn. Dit fonds wordt gevuld met een OV-heffing voor ondernemers, opbrengsten uit dividend en het geld dat
wordt bespaard door geen dure onrendabele ondergrondse parkeergarages te bouwen. Initiatieven zoals de Gelderlandpleinlijn worden aangemoedigd. Als er voldoende vraag naar blijkt te zijn, zorgen we ervoor dat het openbaar  vervoer ook ’s nachts rijdt.

AUTODELEN

We stimuleren initiatieven voor autodelen met elektrische auto’s.

BINNENSTAD AUTOLUW

De binnenstad wordt autoluw gemaakt. Dit gebied is in de toekomst enkel nog met de auto toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer, hulpdiensten en (bijzonder) openbaar vervoer. Voor mantelzorgers komt er een speciale regeling. De ruimte die hierdoor ontstaat komt ten goede aan voetgangers en fietsers.

FIETSPADEN

De gemeente zorgt voor een uitgebreid netwerk van geasfalteerde fietspaden en fietsstraten. Wanneer een straat heringericht wordt, scheiden we fiets- van autoverkeer. De belangrijke fiets- en autoroutes in de stad worden waar mogelijk van elkaar gescheiden. Scooters gaan naar de rijbaan. Het aantal fietsstraten moet worden uitgebreid, evenals het aantal voetgangersgebieden. Waar nodig worden extra maatregelen genomen waardoor het fietsverkeer beter doorstroomt.

FIETSPARKEREN

Er komen meer gratis openbare fietsenstallingen in de stad. We stellen een norm vast voor het aantal stallingen en fietsenrekken in een buurt op basis van de woondichtheid. Fout-geparkeerde fietsen die overlast geven en fietswrakken worden weggeknipt.

FIETSCHIPPEN

Via een gemeentelijk chipsysteem met GPS moet het hoge aantal fietsdiefstallen en zwerffietsen worden tegengegaan.

FIETSVERHUUR

Fietsverhuur wordt gereguleerd, onder andere op aantal fietsen, en gegund aan één aanbieder. Deze aanbieder moet voldoen aan strenge eisen. Zo moeten toeristen die een fiets willen huren, een verplicht theorie-examen van de fietsverhuurder krijgen.

GVB

Het GVB moet zijn reizigers centraal stellen, het beste is dit te realiseren door het een bedrijf van de reizigers te laten zijn. Daarom willen we stoppen met de mislukte marktwerking in het OV. We brengen het GVB onder democratische zeggenschap en we nemen de exploitatie weer volledig in eigen beheer. Hiervoor gaan we een intensieve lobby starten in Den Haag. Het GVB gaat zorgen dat er voldoende plaats is in de metro voor alle reizigers op ieder moment van de dag. Het zorgt tevens voor voldoende materieel, zodat piekbelasting kan worden opgevangen.

LADEN EN LOSSEN

Leveranciers worden in drukke gebieden verwezen naar eenduidige venstertijden, tussen 9:00 en 11:00. Overige aanleveringen worden geregeld via distributiecentra aan de rand van de stad met kleinschalig vervoer.

METROVERBINDINGEN

Er moet verder onderzoek worden gedaan worden naar de aanleg van een snelle metro- of tramlijn van Sloterdijk via het Westerpark naar het Centraal Station of Amsterdam-Noord. De veerverbinding naar IJmuiden en Velsen keert terug en wordt eventueel uitgebreid met een veerverbinding naar Almere. Metro 53 blijft ook in de toekomst een directe lijn tussen Zuidoost en Amsterdam Centraal.

OPENBARE RUIMTE

Bewoners willen vrije doorgang op de stoep, zonder dat wachtrijen of terrassen in de weg staan. Parkeerplekken voor auto’s die worden opgeheven als gevolg van het autoluw maken van het centrum moeten worden bestemd voor fietsen en motoren. Wachtrijen voor musea in de openbare ruimte moeten verdwijnen en in plaats daarvan worden verplaatst naar ruimte binnen de muren van een museum. Dat geldt ook voor uitstallingen van fietsverhuurbedrijven. Er is meer aandacht nodig voor preventie van rattenoverlast. Ongediertebestrijding wordt een belangrijke taak van de gemeentereiniging.

P+R (PARK AND RIDE)

Bezoekers aan Amsterdam worden gestimuleerd hun auto te parkeren aan de rand van de stad of in de regio en zich te voet of per OV door de stad te bewegen. Hiervoor investeren we in extra P+R-plekken aan de rand van de stad, met snelle OV-verbindingen naar de stad. Het ‘afstempelgebied’ voor P+R-kaartjes wordt vergroot.

PARKEERGARAGES

Er komen geen dure en onrendabele ondergrondse parkeergarages bij. Op termijn willen we de Bijenkorfgarage sluiten.

PARKEREN

Parkeerplekken in gebieden beneden het IJ en binnen de ring worden exclusief voor bewoners. Via een online systeem gebruik kunnen zij gebruik van de bestaande bezoekersregelingen. Betaald parkeren is geen doel op zich, maar mag alleen gericht worden ingevoerd wanneer het aantoonbaar een oplossing biedt voor parkeeroverlast.

PRETVERVOER

Pretververvoer als segways, paardenkoetsen, bierfietsen en toeristentreintjes wordt geweerd uit het centrum van de stad. Er komen strengere regels voor fietstaxi’s en particuliere plezierbootjes in de grachten.

SNELHEIDSOVERTREDERS

Op sommige wegen, straten en fietspaden wordt veel te hard gereden. We willen dat de politie vaker aan snelheidscontroles doet, ook op fietspaden zolang daar nog scooters mogen rijden.

TAXI’S

De gemeente blijft zich inzetten voor een Amsterdamse uitzondering op de taxiwet, waardoor het aantal taxi’s kan worden beperkt. Er komen meer ‘stop and go’ plekken. Zo kunnen chauffeurs beter en makkelijker stoppen voor het ophalen of wegbrengen van klanten, zonder dat ze direct een boete krijgen. Wie vindt dat hij/zij onterecht is bestraft, moet de mogelijkheid hebben om in beroep te gaan bij een onafhankelijke beroepsinstantie.

TOURINGCARS

Touringcars moeten worden geweerd uit het centrum en mogen enkel laden en lossen in de daarvoor bestemde garages en de P+R-voorzieningen aan de rand van de stad. De verleende concessie aan de Hop-on-hop-off-bus wordt niet verlengd.

VEILIG OPENBAAR VERVOER

Om het Amsterdamse OV veilig te houden breiden we het toezicht uit. Op trams zonder conducteur komt er één om zwartrijden en zakkenrollen tegen te gaan. Toezichthouders op de ponten over het IJ moeten beter toezien op de verkeersstromen, de sociale veiligheid en het uitschakelen van de motoren van scooters en snorfietsen.

VOETGANGERSSTRATEN

Meer straten in het centrum moeten het exclusieve domein worden van voetgangers, zoals de Raamsteeg waar fiets en voetganger gewoon niet samen gaan. Het aantal voetgangersstraten wordt uitgebreid.

WATER

Het vervoer over het water moet duurzaam, zonder uitstoot van vieze uitlaatgassen. De gemeente moet snelheidsregels strikt handhaven, en geluidsoverlast en ongein op het water aanpakken. We willen een maximumaantal rondvaartboten zodat het niet te druk wordt op het water. We onderzoeken of ook rondvaartboten korter dan 14 meter onder het vergunningenbeleid kunnen vallen.

U bent hier