h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 2: Armoede bestrijden en dakloosheid oplossen

Foto: Wiebe Kiestra
De kloof tussen rijk en arm in Amsterdam neemt toe. In Amsterdam groeien 30.000 kinderen op in armoede. In buurten als de Bijlmer en Slotermeer groeit bijna één op de vijf kinderen op in een arm huishouden. In totaal zijn er maar liefst 70.000 arme huishoudens in Amsterdam. Dit zijn veel eenoudergezinnen, uitkeringsgerechtigden, of Amsterdammers met een klein pensioen die het voor corona al moeilijk hadden om de eindjes aan elkaar te knopen. Door de coronacrisis is een nieuwe groep Amsterdammers ontstaan die noodgedwongen moet aankloppen bij de voedselbank: zzp’ers en mensen met flexcontracten. Deze groep is vrij breed: van de keukenhulp in het restaurant en de zzp’er in de cultuursector tot de taxichauffeur uit Nieuw-West die rondrijdt als ‘schijnzelfstandige’.

Het is schandalig dat in een rijk land als Nederland Amsterdammers moeten aankloppen bij de voedselbank. Als het aan de SP ligt maken we voedselbanken overbodig door mensen meer bestaanszekerheid te bieden. We verhogen het minimumloon naar 14 euro per uur. Niet alleen zorgt dit voor hogere lonen, ook de AOW en andere aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen zullen dan stijgen. De kostendelersnorm, een strafkorting op de uitkering van mensen die samenwonen, moet per direct moeten worden afgeschaft. Hogere lonen, meer geschikt werk en een goed sociaal vangnet voor iedereen zijn de beste manieren om voedselbanken overbodig te maken.

Zolang politiek Den Haag het laat afweten moet Amsterdam alles doen wat in zijn macht ligt om de armoede te bestrijden. Dat betekent dat we lokale armoederegelingen verruimen zodat meer Amsterdammers daar aanspraak op kunnen maken. Ook blijft Amsterdam, zolang als dat nodig is, lokale voedselbanken praktisch en financieel ondersteunen.

We moeten ook creatief zijn en buiten de gebaande paden durven treden. Daarom maken we samen met het Amsterdamse MKB en supermarkten een aanvalsplan om voedselverspilling tegen te gaan. Het is absurd dat, gedreven door economische motieven, zo veel voedsel wordt verspild terwijl duizenden Amsterdammers moeite hebben om rond te komen en boodschappen te doen.

Armoedebestrijding uitbreiden naar 130% sociaal minimum

Op voorspraak van de SP is tijdens de coronacrisis zo’n 12 miljoen extra uitgetrokken voor armoedebestrijding. Dit is echter niet genoeg. Forse investeringen blijven hard nodig.

Eerder is mede met dank aan de SP het recht op minimavoorzieningen uitgebreid naar 120% van het wettelijk sociaal minimum. We zetten een stap extra en maken daar nu 130% van. Amsterdammers met weinig geld en werkende Amsterdammers die net iets boven bijstandsniveau verdienen kunnen dan aanspraak maken op tegemoetkomingen als laptops voor schoolgaande kinderen, een vergoeding voor de contributie van de sportclub of gratis lidmaatschap van de OBA. Het vergroten van de doelgroep naar 130% van het sociaal minimum laten we ook gelden voor toekomstige armoederegelingen.

Voedselhulpprojecten ondersteunen

Van buurthuis Archipel in Oost, Voedselbank Floradorp in Noord en Stichting Carabic en Stichting Hoop voor Morgen in Zuidoost, overal in de stad zijn ‘informele voedselbanken’ ontstaan waar vrijwilligers maaltijden en boodschappen verstrekken aan Amsterdammers in nood. Op initiatief van de SP heeft stadsbestuur ruim een miljoen euro beschikbaar gesteld om deze ‘informele voedselbanken’ te ondersteunen. De gevolgen van de coronacrisis zijn echter niet voorbij. Daarom wil de SP de informele voedselhulp zowel praktisch als financieel blijven steunen. Het stadsbestuur stelt zich dienstbaar en faciliterend op. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij het vinden van een geschikt onderkomen voor de uitgifte en een opslagruimte. Ook kan geld beschikbaar worden gesteld voor busjes en transportkosten. Bij het verwerken van de grote hoeveelheden afval die vaak bij voedseluitgifte komt kijken kan de gemeente de helpende hand toesteken.

Iedere dakloze, ‘zelfredzaam' of niet, verdient hulp en opvang  

Onder de kabinetten Rutte is het aantal dak- en thuislozen de afgelopen tien jaar in Nederland verdubbeld naar zo’n 40.000 mensen. Nieuw is de grote groep zogenaamde ‘economisch daklozen’: Amsterdammers die wel een baan en een inkomen hebben, maar geen dak boven hun hoofd. Ze hoppen vaak van plek naar plek, slapen op campings, bij familie en bekenden of verblijven in de daklozenopvang. Deze groep krijgt nu veel te weinig hulp vanuit de overheid.  De term ‘zelfredzaam’ werkt vaak negatief, omdat mensen die dit ‘stempel’ krijgen weinig of geen hulp meer krijgen aangeboden en de kans lopen af te glijden. Die zelfredzaamheid werkt zo op termijn als een nadeel. Dat beleid passen we aan. Iedere Amsterdammer die op straat komt te staan, ‘zelfredzaam’ of niet, verdient adequate hulp en begeleiding van de gemeente.

Foto: SP Amsterdam

Amsterdam neemt de schulden over van gedupeerde toeslagenouders

De compensatie vanuit de Rijksoverheid voor de gedupeerden in het schandaal van de kinderopvangtoeslag laat nu al veel te lang op zich wachten. Na jarenlang van stress en onzekerheid hebben de gedupeerden recht op rust en zekerheid. Daarom wachten we niet langer tot het Rijk en de Belastingdienst met een oplossing over de brug komen. Amsterdam gaat proactief en eigenhandig de publieke én private schulden van toeslagenouders overnemen door inzet van de kredietbanken. 

Kinderarmoede bestrijden: Ruim 30.000 Amsterdamse kinderen groeien op in armoede. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de kleine beurs van hun ouders. Daarom kunnen Amsterdamse kinderen van wie de ouders weinig geld hebben sporten en diplomazwemmen via het Jeugdsportfonds Amsterdam. Via de Stadspas kunnen ze lid worden van de muziekschool, culturele uitjes ondernemen en aanspraak maken op een tegemoetkoming voor speelgoed en kleding.

Schulden bij jongeren overnemen: Met dank aan de SP is het stadsbestuur deze periode begonnen met het overnemen van schulden bij jongeren tot 27 jaar. Jongeren worden zo verlost van een stoet particuliere schuldeisers en kunnen hun schuld naar draagkracht aflossen. Dit beleid zetten we door. Het geeft jongeren hun toekomst terug.

Kwaliteitseisen bij bewindvoerders: De gemeente gaat strenger toezien op het werk van bewindvoerders. Het is volstrekt onacceptabel dat er bewindvoerders bestaan die kwetsbare Amsterdammers van de regen in de drup helpen door schulden niet goed aan te pakken, maar juist te laten oplopen.

Voorkom spookjongeren, vergemakkelijk het krijgen van een briefadres: De eerste stap om als dakloze je leven weer op de rit te krijgen is vaak het hebben van een briefadres. Het briefadres is nodig om aanspraak te kunnen maken op een uitkering en andere zaken zoals een zorgverzekering. Maar de drempels voor een briefadres zijn nu te hoog. Via de gemeente kan op dit moment alleen in de Jan van Galenstraat een briefadres worden aangevraagd. Dit gaan we uitbreiden. In alle stadsdelen, om te beginnen in Noord en Zuidoost, komen plekken waar daklozen via de gemeente een briefadres kunnen krijgen. Door zogeheten ‘spookjongeren’, jongeren zonder vaste woon- en verblijfplaats, een briefadres te geven komen ze weer in beeld bij instanties en hulpverlening. ‘Spookjongeren’ krijgen weer ‘grip op hun leven’ en kunnen verder worden geholpen.

Dierenarts voor minima: De tegemoetkoming in de kosten voor de dierenarts voor mensen met weinig geld wordt voortgezet.

Schoollunch: Scholen die zelf initiatief nemen om een gezamenlijk ontbijt of een lunch te organiseren op school krijgen praktische en financiële steun van de gemeente.

Gratis fietsles en fietsreparaties: Amsterdam is een fietsstad. Fietsen is niet alleen leuk en gezond, het bespaart ook veel geld op een auto of het openbaar vervoer. Daarom bieden we iedereen die het fietsen nog onvoldoende onder de knie heeft gratis fietsles aan. Daarnaast komt er een fietsreparatieregeling waar minima met een kleine beurs gebruik van kunnen maken om hun fiets gratis te laten repareren tot een bedrag van 100 euro.

Kledingbank en kledingbibliotheek: We ondersteunen initiatieven zoals “Hebben & houwen” – een kledingbank waar je twee keer per jaar gratis kleding kan afhalen wanneer je ingeschreven staat bij de voedselbank. Ook kledingbibliotheken, waar mensen een nieuwe outfit kunnen halen in ruil voor een oude, worden gestimuleerd en ondersteund.

U bent hier