h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 8: Een solidaire en democratische stad

Foto: SP Amsterdam / amsterdam.sp.nl

Amsterdammers zijn niet op hun mondje gevallen en hebben overal een mening over. Toch gaan meedoen en inspraak lang niet altijd goed. Te vaak komt participatie in de praktijk neer op tekenen bij het kruisje of het kiezen tussen twee door de gemeente voorgestelde scenario’s waar bewoners niet in gehoord zijn. Terecht komen Amsterdammers hiertegen in opstand. De ‘participatie-staking’ in de K-Buurt of het ‘participatie fiasco’ over een nieuwe Meervaart zijn bekende voorbeelden. Dit moet anders. In een moderne democratische stad horen bewoners zeggenschap te hebben. Beslissingen over veranderingen in de buurt moeten door de buurt zelf gedragen en genomen worden.

Met regelmaat komen er in Amsterdam politieke kwesties voorbij die de gemeentegrenzen overstijgen. Denk aan EU-politici die in Amsterdam komen lobbyen voor neoliberale handelsverdragen als TTIP. Of internationale wapenproducenten die een wapenbeurs willen organiseren in de RAI. De vele trustkantoren en brievenbusfirma’s op de Zuidas maken Amsterdam een geliefde plek voor het internationale grootkapitaal en wapenproducenten om via schimmige constructies voor miljarden aan belasting te ontwijken. In Amsterdam is geen plaats voor wapenproducten of brievenbusfirma’s waar het grootkapitaal miljarden doorsluist naar belastingparadijzen.

Geef de macht aan de buurt met het buurtreferendum en buurtcontracten

De referendumregels worden uitgebreid. We maken het mogelijk een buurtreferendum te houden over zaken die alleen van invloed zijn op de buurt. Ook geven we bewoners meer inspraak en zeggenschap. Bij het ontwikkelen van nieuwe plannen met betrekking tot de (her)inrichting van de openbare ruimte worden éérst de wensen en verlangens van buurtbewoners opgehaald en pas daarna worden stedenbouwkundige professionals bij de plannen betrokken. Dit om te voorkomen dat Amsterdammers het gevoel krijgen dat participatie slechts betekent dat ze kunnen ‘tekenen bij het kruisje’ of kunnen kiezen uit twee ‘voorgebakken scenario’s’. De afspraken tussen de gemeente, buurtbewoners en ontwikkelaars worden vastgelegd in zogeheten buurtcontracten. Uiteindelijk worden de gemaakte afspraken door de stedenbouwkundige professionals uitgewerkt in samenspraak met de buurt.

Méér democratie en minder politiek in de stadsdelen   

Bewoners krijgen meer inspraak en zeggenschap. Onafhankelijke buurtbewoners en buurtactivisten kunnen autonoom in de stadsdelen worden verkozen zonder deel uit te maken van een lijst van een politieke partij. De invloed van politieke partijen in de stadsdelen wordt daarmee verminderd. Ook versterken we de mogelijkheden voor directe democratie. Amsterdammers willen meebeslissen. We streven naar uitbreiding van digitale platformen voor besluitvorming zoals in Barcelona, Frankfurt en Manchester. Bewoners kunnen daar steun voor ideeën verwerven om deze vervolgens te kunnen uitvoeren. Op deze manier versterken we de invloed en zeggenschap van bewoners. Mensen die minder geletterd of minder ICT-vaardig zijn worden daarbij ondersteund.

Breek de banden met internationale partners die mensenrechten schenden

Zo lang de burgerrechten en mensenrechten van Palestijnen worden geschonden onder Israëlische bezettingspolitiek is de Amsterdamse samenwerking met Tel Aviv volstrekt misplaatst en deze moet daarom worden beëindigd. Internationale samenwerking zoeken we vooral met steden waar Amsterdam een zinvolle bijdrage kan leveren aan de strijd tegen onderdrukking of uitsluiting, het bevorderen van de democratie of het verbeteren van de positie van minderheden. Zogeheten ‘economisch gewin’ mag nooit een rol spelen in de overweging om een internationale samenwerking aan te gaan. Samenwerking gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en internationale solidariteit.

Foto: SP

Ban de Bom: kernwapens en ander oorlogstuig de wereld uit

Amsterdam blijft bij de regering aandringen op het ondertekenen van het VN anti-kernwapenverdrag. Een aantal van de grootste wapenproducenten ter wereld hebben hun kantoor administratief gevestigd in Amsterdam. De brievenbusfirma’s op de Amsterdamse Zuidas maken van Amsterdam een belangrijke schakel in de handel om oorlogstuig en kernwapens. Daarom blijven we in Den Haag aandringen op het nemen van maatregelen tegen belastingontwijking en belastingontduiking. De wapenindustrie en dit vestigingsklimaat moeten keihard worden aangepakt. Amsterdam laat geen mogelijkheid onbenut om de wapenfabrikanten die in de stad kantoorhouden dwars te zitten. Ook blijft Amsterdam zich verzetten tegen de komst van wapenbeurzen in de stad.

Burgemeester: We zijn voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester. De stemming en gehele besluitvorming over die keuze wordt
transparant en openbaar.

Bewoners Effect Rapportage: Bij grote (bouw)projecten leggen de belangen van bewoners het dikwijls af tegen de belangen van ondernemers, de gemeente en ontwikkelaars. Om de gevolgen van grote
projecten en de belangen van bewoners beter in beeld te krijgen
starten we bij grote projecten, waar een omgevingsvergunning voor nodig is, met een verplichte Bewoners Effect Rapportage. Op deze manier komen de belangen van bewoners beter in beeld en tellen
ze écht mee in besluitvorming.

Bewonersloket: Ieder stadsdeel krijgt een bewonersloket waar bewoners terecht kunnen met vragen over gemeentelijke procedures,
(bouw)projecten of participatie. Bewoners kunnen hier terecht
met inhoudelijke vragen over zaken als omgevingsvergunningen,
bezwaarprocedures of inspraakprocedures.

Wethoudersnorm: Bij de gemeente, bedrijven waar de gemeente aandelen in heeft of instellingen die gesubsidieerd worden door de gemeente hoort niemand meer te verdienen dan een wethouderssalaris (154.000 euro per jaar).

MRA en Vervoerregio: De plannen om de Metropool Regio Amsterdam (MRA) uit te breiden en te versterken bedreigen de lokale democratie. Zonder duidelijk mandaat en zonder verkiezingen worden in de MRA politieke beslissingen voorgekookt door overleg tussen wethouders, burgemeesters en commissarissen van de Koning. Samenwerken op regionaal niveau is prima, maar dat kan ook zonder extra overlegorganen op te tuigen. Bovendien is de provincie de aangewezen en democratisch controleerbare overheid voor regionale aangelegenheden. Extra overlegorganen als de MRA en een bestuurslaag als de Vervoerregio, die besluiten neemt over het openbaar vervoer in de regio rond Amsterdam, maken de politiek voor Amsterdammers nodeloos ondoorzichtig en ondemocratisch. Daarom stoppen we met de wildgroei aan bestuurslagen en overlegorganen op regionaal niveau. Democratie organiseren we zo lokaal mogelijk.

Externe inhuur: De gemeente geeft honderden miljoenen uit aan het inhuren van duur betaalde specialisten. Gemeenschapsgeld is niet bedoeld voor dure zzp’ers, managers of consultants. Daarom beperken we de externe inhuur tot 10% van de personeelskosten. Om paal en perk te stellen aan externe inhuur gaat de gemeente mensen met kennis en kunde zelf in huis halen en belonen met een vast contract.   

Beleggingen ABP: De gemeente wendt haar invloed en rol als werkgever aan om ervoor te zorgen dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
onmiddellijk stopt met foute beleggingen zoals investeringen in bedrijven die materialen voor wapens en wapensystemen produceren.

U bent hier