h
Verkiezingsprogramma 2022-2026

Hoofdstuk 9: De openbare ruimte is van ons allemaal

Foto: SP

Een tijdje terug werd bekend dat een groep ondernemers en musea een gigantisch reuzenrad wilde plaatsen in het Oosterdok nabij het NEMO museum. Naar het voorbeeld van Londen Eye zou Amsterdam zijn eigen ‘mega reuzenrad’ krijgen om nog meer dagjesmensen en toeristen naar de stad te trekken. Met succes kwamen omwonenden en binnenstadbewoners hier tegen in opstand. De komst van het reuzenrad ging niet door en Amsterdam bleef een nieuwe permanente kermisattractie bespaard.

Het verhaal van het reuzenrad bij Oosterdok staat niet op zichzelf. Onze buurten, pleinen en stoepen staan onder druk van toeristen, terrasbazen en reclameborden, en onze parken worden veel te vaak afgesloten voor commerciële evenementen waar je alleen met een duur ticket naartoe kan. De belangen van bewoners leggen het af tegen de macht van de commercie en het grote geld. De coronacrisis zorgde voor een korte pauze, maar het lijkt erop dat het massatoerisme de komende jaren gewoon weer in volle kracht op gang komt.

De SP wil de openbare ruimte ten dienste stellen van ons allemaal om de leefbaarheid te beschermen. Dat betekent dat het belang van de bewoners voor gaat op het belang van toeristen. Daarnaast is er onder Amsterdammers een roep om meer kwalitatief groen in de stad. Amsterdam is van oudsher een groene stad, maar dat staat onder druk. We moeten groen niet alleen beschermen, maar we moeten de stad radicaal groener maken. Daar worden de bewoners gelukkiger van, het maakt de stad leefbaarder en het biedt ruimte aan de biodiversiteit.

Geef de stad terug aan bewoners

In de strijd om de openbare ruimte maakt de SP duidelijke keuzes. We kiezen niet voor het grote geld, maar voor de bewoners. We maken een aanvalsplan om het massatoerisme terug te dringen. In lijn met het oorspronkelijke volksinitiatief Amsterdam heeft een keuze stellen we een grens aan het aantal toeristische overnachtingen van 14 miljoen. Bij het overschrijden van deze grens ondernemen we actie om de leefbaarheid te bevorderen en het aantal toeristen terug te dringen. Denk hierbij aan maatregelen als het verhogen van de toeristenbelasting en het uitbreiden van de regulering van verhuur via websites als Airbnb. Via het gemeentelijke aandeel in Schiphol verminderen we het aantal budgetvluchten.

Nieuw stadsbos

Amsterdam heeft er de afgelopen jaren heel veel inwoners bijgekregen, buiten de coronacrisis zo’n 10.000 per jaar. Dat betekent dat er ook natuur bij moet komen. De SP wil daarom dat er een nieuw stadsbos komt bij Amsterdam, bijvoorbeeld op een plek die nu nog gebruikt wordt voor kolenoverslag in de haven, of voor de bio-industrie aan de stadsgrenzen. Een nieuw stadsbos geeft Amsterdammers de rust en ruimte om te ontsnappen aan de drukte van de stad, het geeft flora en fauna de ruimte om tot bloei te komen, en bovendien zijn bomen de beste vorm van CO2-opslag die er bestaat en helpen ze klimaatverandering tegen te gaan.

Evenementen in dienst van de bewoners

Het park is de achtertuin voor veel Amsterdammers en daarmee de plek om te ontspannen en tot rust te komen. Parken zijn er dan ook in eerste instantie voor de bewoners. Daar horen geen commerciële festivals thuis, in tegenstelling tot buurtfestiviteiten op beperkte schaal. Festivals kunnen op plekken als parkeerplaatsen of bedrijventerreinen worden gehouden, waarbij we om de buurt te beschermen per locatie een maximum aantal evenementendagen vaststellen.

Stoepen en pleinen van ons allemaal

Tijdens de coronapandemie zijn veel terrassen tijdelijk uitgebreid zodat horecaondernemers nog wat omzet konden draaien. Dat was prima voor even, maar het is niet de bedoeling dat deze ‘tijdelijke uitbreiding’ permanent wordt. Iedereen moet op een plein kunnen zitten zónder te hoeven consumeren. Als de beperkende corona-maatregelen zijn verdwenen worden de terrassen teruggebracht tot de omvang van vóór de coronapandemie. In woonbuurten binnen de ring A10 komen niet nog meer commerciële terrassen.

Minder hotels, meer wonen: Er komen geen nieuwe hotels meer bij. Bestaande hotels worden gestimuleerd om hun hotel om te bouwen naar woonruimte of andere maatschappelijke functie.

Amsterdam is geen pretpark: Onze stad is een plek waar mensen wonen, werken, en leven. Dat betekent dat we niet meewerken aan commerciële ellende zoals een reuzenrad of onbenullige huursteps voor hordes toeristen.

Behoud de volkstuintjes: Nutsparken en volkstuintjes zijn er voor alle Amsterdammers en in het bijzonder voor de Amsterdammers zonder tuin of balkon. Volkstuintjes bieden ruimte voor recreatie, rust en een bloeiend verenigingsleven. In een stad waar de ruimte schaars is en de druk op het groen groot is, verdienen volkstuintjes bescherming. We behouden de bestaande volkstuinen en nutsparken en maken deze, waar het redelijkerwijs mogelijk is, toegankelijk voor alle Amsterdammers.

Reclame aan banden: Onze stad is te mooi om te vervuilen met reclame en commercie in de openbare ruimte. Megareclame op steigerdoeken blijft verboden, net als reclameborden met bewegend beeld. We willen af van losstaande borden op een stoep die puur en alleen dienen om reclame te maken.

Géén Meervaart in de Sloterplas: Nieuw-West verdient een nieuwe Meervaart op de huidige locatie. Er komt geen Meervaart in de Sloterplas. Er is geen overtuigend draagvlak vanuit de buurt, de Sloterplas verdient bescherming en het is in crisistijd niet uit te leggen dat Amsterdam een dergelijk prestigeproject start.

Schone openbare ruimte: Amsterdam is op veel plekken te vies. Een oplossing daarvoor begint met een gemeentelijke afvalophaaldienst die op orde is. Zo zijn er meer karton/papierbakken nodig. Er moet vaker en op betere momenten worden geleegd. We spreken ook Amsterdammers aan om hun steentje bij te dragen. Mensen die hun afval naast de bak op straat zetten of grofvuil dumpen op de verkeerde dag krijgen daarvoor sneller een boete. Bedrijven die de regels overtreden pakken we daarbij hard aan.

Radicaal vergroenen: Bomen en bloeiende plantsoenen geven de openbare ruimte een prettiger aanzien. Het groen vangt overtollig water op, zorgt voor verkoeling bij heet weer, zuivert de lucht en zorgt voor biodiversiteit. Amsterdam kan hier veel meer van gebruiken, in de nieuwbouw én in bestaande buurten. Verdere verdichting binnen de ring A10 mag niet ten koste gaan van de hoeveelheid openbare groene ruimte. Het aantal bomen in Amsterdam wordt verder uitgebreid. Er komen zo mogelijk bomen in alle Amsterdamse straten.

Meer speeltuinen: Er komen in de stad tientallen nieuwe speeltuinen bij, we bekijken samen met bewoners waar die nodig zijn. Deze worden zo ingericht dat ze ook toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking.

Groene initiatieven ondersteunen: De subsidieregelingen voor postzegelparkjes op nu nog verharde openbare ruimte, gevel- en daktuinen worden voortgezet zodat we samen met bewoners de stad vergroenen. Dak- en geveltuinen en groene gevels moeten voor extra groen zorgen.

Groene daken: we verplichten het gebruik van onbenutte daken voor een groen dak of zonnepanelen. Daktuinen op grote gebouwen worden openbaar toegankelijk.

Groennormen halen: Er bestaat een norm voor de minimale hoeveelheid ‘gebruiksgroen’ in nieuwe woonbuurten: 16 vierkante meter per woning, naast 6 vierkante meter overig groen, zoals dak- en binnentuinen. Die norm wordt nog niet in alle nieuwbouwplannen gehaald. Dat moet van nu af aan wel gebeuren.

Voedselbossen erbij: Naar het voorbeeld in Bijlmer-Oost komen er op braakliggende gronden in de stad meer kleine bossen waar voedsel kan worden verbouwd en geplukt. Ze worden samen met buurtbewoners beheerd.

Kinderboerderijen diervriendelijk: Met hulp van de gemeente konden kinderboerderijen de afgelopen jaren extra investeren in dierenwelzijn. We gaan daar ook de komende tijd mee door.

Geen jacht: In Amsterdam wordt op geen enkele manier jacht op dieren toegestaan, we verbieden dus jacht op bijvoorbeeld ganzen en vossen.

Verbod op terrasverwarming: Zodra de coronabeperkingen en de
anderhalve-meter-samenleving tot het verleden behoren komt er een verbod op terrasverwarming.

Welzijn politiepaarden en honden: We gaan met de politie het gesprek aan over de inzet van politiepaarden en politiehonden bij ordeverstoringen. We willen dat de inzet van paarden en honden verdwijnt.

U bent hier