Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Amsterdam

Amsterdam van Amsterdammers

Lijsttrekker: Laurens Ivens

Waar gaan we naartoe in ons mooie Amsterdam? Worden wij een stad voor het grote geld, waar steeds meer internationale bedrijven en expats in korte tijd veel geld komen verdienen? Of worden we een stad van Amsterdammers, waar alle mensen die hier aan een duurzame toekomst bouwen het voor het zeggen hebben?

De SP kiest voor de Amsterdammers. Kiest u voor ons?

1. Laurens Ivens

'Sta op voor onze sociale stad, waar niet het grote geld de dienst uitmaakt maar de Amsterdammers.'

Meer informatie

2. Erik Flentge

'Het geluid van de straat laten horen in de raadszaal, daar gaat politiek om.'

Meer informatie

3. Nicole Temmink

'We gaan zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt bij het streven naar een gelukkig leven.'

Meer informatie

4. Erna Berends

'Een fijne buurt is niet hetzelfde als een hippe buurt. In een fijne buurt kijken mensen naar elkaar om.'

Meer informatie

5. Tiers Bakker

'Amsterdam mag niet worden overgenomen door het grootkapitaal.'

Meer informatie

6. Helmie Bijleveld

'Wil je de wereld veranderen, dan moet je er wel wat voor over hebben.'

Meer informatie

7. David Schreuders

'Je afkomst mag nooit bepalen hoeveel kansen je krijgt in het leven.'

Meer informatie

8. Cobie Groenendijk

'Vrije en gelijke toegang tot onderwijs, wonen en zorg is de ruggengraat van onze samenleving.'

Meer informatie

9. Diyar Jassim

'De gemeente moet een voorbeeldrol hebben in het terugdringen van flexwerk.'

Meer informatie

10. Remine Alberts

'Amsterdam is een prachtige stad: die verdient schone lucht en veel ruimte voor voetgangers.'

Meer informatie

11. Robert Brand

12. Sara Murawski

13. Daphne van Breugel

14. Dessie Lividikou

15. Regirla Spoor

16. Gerben van der Veen

17. Fatima Hakiki

18. Frans Rein Jurrema

19. Justin Luijten

20. Erik Bobeldijk

21. Marie-France van Oorsouw

22. Vural Polat

23. Michiel Wetzer

24. Wilbert Boeijen

25. Charlotte Offenberg

26. Mahir Alkaya

27. Gabi Choma

28. Sebastiaan Proos

29. Nelly Duijndam

30. Machteld Busz

31. Nessie Bucak

32. Frank Schinkel

33. Meta Meijer

34. Peter Kwint

35. Carlien Boelhouwer

36. Chris Schaeffer

37. Ronald van Raak

38. Daniël Peters

39. Arjan Vliegenthart

Naar alle standpunten

Ga naar een overzicht van al onze standpunten, gesorteerd op onderwerp.

Bouwen voor Amsterdammers

5000 nieuwbouwwoningen met voorrang naar Amsterdammers

Meer woningen

Veel meer huizen bijbouwen, sociale huur én middenklasse

Toerisme inperken

Massatoerisme indammen, lusten en lasten eerlijk verdelen

Hulp bij laag inkomen

Ook mensen met een baan die weinig verdienen krijgen inkomenshulp van de gemeente

Behoud sociale huur

Stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen

Stop racisme

Racisme en discriminatie worden keihard aangepakt

Extra banen

2500 banen bij de werkbrigade voor werkzoekenden die moeilijk aan werk komen

Amsterdamse thuiszorg

Stedelijke thuiszorg zonder eigen cliëntenbijdrage

Openbaar vervoer

Fijnmazig openbaar vervoer: behoud van haltes in de buurt

Samen naar school

Gemengde scholen waar arm en rijk, zwart en wit, samen naar school gaan

Amsterdam duurzaam

Gemeentelijke zonnepanelen op ongebruikte daken

Buurtreferendum

Het buurtreferendum voor échte bewonersinspraak

Voor de mensen, niet de markt

De miljoenen toeristen die onze stad onder de voet lopen maken ons in ieder geval één ding duidelijk: wij leven in de mooiste stad op aarde. Die beeldschone stad aan het IJ en de Amstel, bij de Gaasperplas en de Sloterplas, tussen de Die en de Nieuwe Meer. We zijn allemaal Amsterdammer in een bijzondere stad vol mogelijkheden. Onze stad is van ons allemaal en voor ons allemaal. Een stad waar we onze emoties delen in tijden van vreugde en verdriet.

Foto: SP Amsterdam

We beloven elkaar het beste. Dan is het niet prettig dat sommige Amsterdammers het moeten doen met een rol biscuitjes van de voedselbank terwijl andere Amsterdammers er bakken met geld doorheen jassen bij de miljonairsbeurs. Dan is het niet uit te leggen dat de ene Amsterdammer geen vaste baan vindt omdat zij ouder is dan veertig terwijl de andere Amsterdammer in cashgeld het bedrag neertelt voor een appartement in de Pijp. Dan is het ronduit pijnlijk dat kansrijke en kansarme Amsterdamse kinderen elkaar steeds minder tegenkomen in de klas, op school en in de wijk.

Huis, baan, toekomst, zorg, welbevinden. Dat is wat we allemaal nodig hebben en waar wij als Amsterdammers voor moeten knokken, voor de stad en voor elkaar. Maar onze stad is geen eiland. We moeten het onder ogen zien. In een wereld waar de markt en het grote geld het steeds meer voor het zeggen hebben, staat het sociale karakter van Mokum onder druk. We zien het dagelijks: de stad wordt duurder en duurder om in te wonen. Niet alleen mensen met een laag inkomen, maar ook steeds meer mensen met een middeninkomen kunnen nauwelijks terecht in Amsterdam. Wie aangewezen is op zorg mag steeds meer zelf betalen en wie op zoek is naar werk belandt steeds vaker in een miezerige flexbaan. De buurtsuper wordt verdrongen door de Nutellawinkel. Kansarme kinderen krijgen het niet beter dan hun ouders. De lucht boven Amsterdam wordt er niet schoner op. De afgelopen jaren heeft de SP vanuit het stadsbestuur en de gemeenteraad de strijd aangebonden met de markt en de ongelijkheid. Door te investeren in betaalbare woningen voor iedereen. Door de armoede aan te pakken (en niet de mensen met een uitkering). Door ons in te zetten voor goede thuiszorg zonder urenroof. Door te investeren in onze jeugd, of ze nu naar school gaat of op zoek is naar werk. Door discriminatie actief tegen te gaan, zowel op de arbeidsmarkt als in het openbare leven, waar mensen in onze kleurrijke stad soms nog steeds worden uitgesloten op basis van geboorte, achternaam of identiteit.

En met resultaat. Ondanks tegenwerking van het rechtse kabinet en multinationals als AirBnB hebben we in Amsterdam laten zien dat het anders kan: mensen boven markt. Niet meer winstbejag, maar meer samen delen. Niet meer zogenaamde zelfredzaamheid, maar meer omzien naar elkaar. Niet meer het egoïstische recht van de sterkste, maar solidariteit met mensen die het minder getroffen hebben. Daar zijn wij trots op.

De komende jaren gaan we daarmee door, schouder aan schouder met al die bijzondere Amsterdammers, jong en oud, rijk en arm, hier geboren en getogen of van ver gekomen. De mooiste stad op aarde is van ons allemaal en dat gaan we zo houden. In dit programma belichten wij onze belangrijkste voorstellen. Zodat u weet waar wij ons sterk voor maken en waarop u de SP kunt aanspreken. Het programma is een uitgestoken hand naar alle Amsterdammers die samen met ons willen strijden voor een sociale stad.

Er is genoeg voor iedereen

Alleen... het is niet goed verdeeld. Amsterdam is een rijke stad, rijk aan kansen en mogelijkheden, rijk aan cultuur en goed onderwijs. Toch kunnen er in die mooie stad twee kinderen op dezelfde dag worden geboren met een volkomen verschillend toekomstperspectief: kansrijk in de Apollobuurt, kansarm in de Dichtersbuurt. Twee kinderen die elkaar bovendien niet of nauwelijks kennen en niet of nauwelijks tegenkomen. De SP legt zich niet neer bij die verschillen.

Als socialisten constateren we bovendien dat mensen met weinig geld en weinig opleiding het moeilijker hebben in de kapitalistische kennismaatschappij dan mensen met veel geld en veel opleiding.

De SP vindt dat de overheid moet zorgen voor eerlijke kansen omdat niemand anders dat doet. Ook in Amsterdam strijden we daarom voor gelijkwaardigheid en solidariteit om de kloof te dichten tussen de kleine portemonnee en het grote vermogen, tussen laagopgeleid en hoogopgeleid, tussen kansarm en kansrijk.

We verruimen de groep mensen die recht heeft op minimavoorzieningen van de gemeente. Daarmee zijn de kleinere inkomens en werkende minima die nu tussen het wal en het schip vallen ook verzekerd van bijvoorbeeld een gratis aanvullende ziektekostenverzekering, gratis hulp bij de dierenarts of gratis sport- en cultuurlessen voor de kinderen.

We gaan als gemeente respectvol om met uitkeringsgerechtigden. We bieden hun kansen voor ontwikkeling en uitstroom naar betaald werk in plaats van gedwongen participatie en opgelegd vrijwilligerswerk.

We creëren als gemeente extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ondersteunen ondernemers die hier een goede bijdrage aan leveren.

Kwetsbare jongeren verdienen een steun in de rug. We pakken schooluitval onder MBO’ers beter aan en bestrijden jeugdwerkloosheid. En regelen extra ondersteuning voor jongeren die opgroeien in minimagezinnen.

We investeren in extra gemeentelijke ondersteuning van het onderwijs. We bestrijden segregatie en eisen van scholen dat ze écht werk maken van gemengde klassen waar kansarme en kansrijke kinderen schouder aan schouder kunnen leren. We willen de vrijwillige ouderbijdrage maximeren op vijftig euro. We willen dat ouders meer te zeggen krijgen op school.

... en het kan

 • De afgelopen raadsperiode heeft de SP ervoor gezorgd dat het recht op minimavoorzieningen is uitgebreid naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum. Hierdoor kunnen 15.000 extra huishoudens een beroep doen op regelingen ter bestrijding van armoede. In de komende periode breiden we dit uit naar 130 procent. Er komt ook aandacht voor jongeren die boven de 18 zijn en thuiswonen in een gezin met een laag inkomen. We investeren 5 miljoen in het verbeteren en uitbreiden van de schuldhulpverlening om te voorkomen dat mensen met schulden in de vernieling raken.
 • Iedereen heeft recht op een baan. Daarom vergroten we Amsterdamse Werkbrigade van 500 naar 2.500 mensen. We treden hard op tegen arbeidsdiscriminatie. Ook helpen we mensen aan de slag die ooit in de fout zijn gegaan en geen verklaring omtrent gedrag krijgen.
 • Werkloze jongeren worden intensief begeleid naar school of naar werk. Jongeren die zich niet melden maar volgens de informatie van de gemeente niet werken en niet naar school gaan, worden thuis opgezocht.
 • We investeren in gratis taallessen voor jong en oud en breiden het aanbod in de wijken uit, zodat iedereen een plek vindt op de arbeidsmarkt in Amsterdam, waar je ook maar geboren bent. Daarbij komt ook het verwerven van digitale vaardigheden ruim aan bod.
 • We zorgen voor een evenwichtige verdeling van leerlingen per klas door te werken met dubbele inschrijflijsten: één inschrijflijst voor kinderen die van huis uit minder kansen hebben en één inschrijflijst voor kinderen die van huis uit veel kansen hebben.
 • Ook scholen worden beter gemengd. We bepleiten actief bij de schoolbesturen dat zij bijvoorbeeld werven onder andere doelgroepen en dat zij kinderen van ouders die zich gezamenlijk aanmelden met als doel de school te mengen voorrang te geven. We onderzoeken hoe we actief gemengde scholen kunnen belonen met extra investeringen in onderwijs en gebouwen.
 • We maximeren op alle Amsterdamse basisscholen de vrijwillige ouderbijdrage tot hooguit 50 euro per kind per schooljaar. Bij leuke activiteiten houdt de school rekening met armere gezinnen zodat elk kind kan deelnemen aan vieringen en meegaat op schoolreisje.
 • Er komt structureel extra geld en personeel beschikbaar voor basisscholen in achterstandsbuurten. Deze scholen kunnen het extra geld benutten voor bijvoorbeeld extra onderwijsassistenten, congiërges en intensieve taal- en rekenlessen.
 • We pakken de problemen in het MBO zo snel mogelijk aan, bijvoorbeeld met extra vangnetconstructies voor studenten en no-nonsense coaches die verstand van zaken hebben en de beroepspraktijk goed kennen. Zij zijn de schakel tussen studenten, werkgevers, stagebegeleiders en de ROC’s.

Wat heb jij vandaag gedaan voor de stad?

We houden van onze spontane stad waar alles kan. Onze stad, waar de bewoners het voor het zeggen hebben. Alleen... dat is niet vrijblijvend. De SP wil een schone en veilige stad waar overtreding van regels, door bezoekers én Amsterdammers, wordt bestraft. De rommel die het massatoerisme geeft in de stad wordt opgeruimd, evenals de rommel die bewoners en bedrijven maken en de woonbuurten die wat verder van het centrum liggen.

We hoeven in Amsterdam niet de pleinen bezet te zien om bewoners de macht te geven die ze verdienen. Amsterdam is de stad van nieuwe bewegingen bestaande uit betrokken activisten in belangenverenigingen en sociale doe-het-zelvers in buurtkamers. Bewoners bepalen de koers over eigen stad en eigen omgeving en niet alleen in verkiezingstijd. Daarmee is onze stad van deze tijd.

Socialisme betekent power to the people. Vanuit de raad gaat de SP stevige allianties aan met actieve Amsterdammers die invloed uitoefenen in buurt, wijk, stadsdeel of de hele stad. We stimuleren bewoners die zelf het beheer doen van het buurthuis of de vereniging. We ondersteunen mensen die elkaar helpen, zoals mantelzorgers. We maken ruim baan voor bewoners die van Amsterdam een mooie groene stad willen maken, met stadsnatuur die rijker is dan het polderlandschap om ons heen.

We gaan afkicken van de internationaliseringsverslaving van cultuurbeleidsmakers en museumdirecteuren en ons actief inzetten voor de lokale kunst- en cultuursector in alle wijken van de stad. Onafhankelijke instellingen, zoals kleine galeries, podia en werkruimtes gerund door kunstenaars zelf, krijgen meer financiering voor vestiging en toegankelijkheid voor een breed publiek. De waarde van kunst voor Amsterdam is daarbij leidend, niet de prijs op de wereldmarkt.

Met de Amsterdamse Werkbrigade zorgen we voor fijne buurten met ruimte om te lopen, te spelen of op een bankje te hangen en een gesprek te voeren. Buurten voor jong en voor oud, of je nu te voet gaat of afhankelijk bent van wielen onder een fiets of rolstoel. Buurten waar bewoners zo trots op zijn dat ze zich er voor in willen zetten. Samen met corporaties wordt achterstallig onderhoud aan huizen aangepakt. De gemeente neemt daarbij meteen de wegen, pleinen en het groen mee.

We gaan investeren in buurteconomie vol diversiteit en zonder eenheidsworst, met bloeikansen voor kleine en sociale ondernemers en originele buurtwinkeliers. We stoppen het uitwringen van de binnenstad tot de laatste euro eruit valt. We beschouwen het midden- en kleinbedrijf als de motor van de economie, ook op buurtniveau. Dát soort bedrijven heten we welkom en ondersteunen we, niet de brievenbusfirma’s en belastingontwijkende multinationals op de Zuidas.

... en het kan

 • Het stadsbestuur zoekt nauwe samenwerking met buurtactivisten, belangenverenigingen en actiegroeperingen. Beleid uit de centrale stad komt alleen tot stand als actieve Amsterdammers daarbij zijn betrokken.
 • We maken het buurtreferendum mogelijk. Bewoners kunnen daarmee direct het beleid in hun buurt beïnvloeden.
 • We trekken meer geld uit voor betaalbare atelierruimtes en talentontwikkeling in de wijk. We behouden en beschermen artistieke rafelranden en vrijplaatsen waar kunstenaars kunnen experimenteren.
 • Belangrijke diensten en instellingen waar democratische controle van belang is, horen in handen te zijn van de overheid. Schiphol, het GVB, het Afvalenergiebedrijf en het Havenbedrijf worden niet geprivatiseerd.
 • De gemeente neemt fors meer personeel in dienst om de openbare ruimte in alle buurten netjes en aantrekkelijk te houden. De Amsterdamse Werkbrigade, waar werkzoekenden aan de slag kunnen voor een salaris, krijgt extra mankracht om ook achterstallig onderhoud weg te werken. De werkbrigade krijgt voorrang bij het solliciteren op gerelateerde vacatures en functies waar ze al werkervaring op gedaan hebben.
 • Het aantal gemeentelijke handhavers wordt uitgebreid om in alle buurten huisvuilovertredingen, horecaoverlast en onveiligheid aan te pakken. Handhavers gaan nauwer samenwerken en waar dat kan meer informatie uitwisselen met instanties als de politie, de brandweer, de arbeidsinspectie of de belastingdienst.
 • Amsterdam kiest voluit voor het midden- en kleinbedrijf. We stimuleren de economie op buurtniveau en zorgen voor een gevarieerd winkelaanbod. We ondersteunen kleine ondernemers en sociale firma’s en maken ondernemen vanuit een uitkering makkelijker. De gemeente laat de werving van brexitbanken, multinationals en expats voortaan over aan het bedrijfsleven.
 • We reguleren de toeristenindustrie en verdelen lusten en lasten beter over de stad. Er komt geen hotel meer bij. De toeristenbelasting wordt verdriedubbeld. We stoppen met ongein zoals paardenkoetsen, bierfietsen, hop-on-hop-offbussen en partysloepen. We stoppen met Amsterdam Marketing in de huidige vorm.

We zorgen voor de stad en voor elkaar

Omdat ieder voor zich niet werkt. Na jaren waarin rechts Haags beleid heeft geleid tot verharding en individualisering van de samenleving is het tijd om naar elkaar om te kijken. 'Samen alleen' accepteren we niet meer. De SP gelooft in 'alleen samen'.

Waar we ook vandaan komen en hoe groot onze verschillen ook zijn, we zijn allemaal Amsterdammer. In onze gemoedelijke en barmhartige stad, waar we vreugde en verdriet met elkaar delen, past geen verharding en keiharde individualisering. De gemeente staat klaar voor iedereen die door de regering aan zijn lot wordt overgelaten of tot tweederangs burger wordt verklaard.

We geven om oudere en zieke stadgenoten en zoeken daarbij naar de menselijke maat, niet het verdienmodel. Daarom slopen we de marktwerking uit de thuiszorg. Amsterdam heeft 28 verschillende aanbieders voor Hulp bij het huishouden, en sommige directeuren verdienen meer dan een minister. Maar cliënten dreigen minder thuiszorg te krijgen en thuiszorgwerknemers verliezen zekerheid, waardering en arbeidsvreugde. We nemen als gemeente de regie in eigen hand met één Stedelijke Thuisorganisatie voor Hulp bij het huishouden, zodat geld voor thuiszorg ook echt naar thuiszorg gaat.

We letten erop dat hulpmiddelen voor Amsterdammers met een beperking toegankelijk blijven. We schaffen de eigen bijdrages voor de Wmo af. We bieden mantelzorgers extra ondersteuning. We zijn zuinig op onze vrijwilligers en overvragen hen niet.

Amsterdam is de stad waar je jezelf kunt zijn omdat afkomst en identiteit worden gerespecteerd. Goede voorlichting over religievrijheid, het slavernijverleden en lhbti-rechten (op scholen, in wijkcentra en bij werkgevers) dragen daar aan bij. Elk bedrijf, elke vereniging en elke horecazaak die zich schuldig maakt aan discriminatie wordt gestraft.

Niemand hoeft in Amsterdam op straat te slapen. Daklozen bieden we ruimhartig opvang en begeleiding zodat ze hun leven weer op de rit kunnen brengen. Statushouders helpen we aan een huis, een baan en snelle integratie. Ongedocumenteerde vluchtelingen houden een plek om te eten, slapen, douchen en te werken aan een oplossing voor hun situatie zolang het Rijk geen fatsoenlijke opvang verzorgt.

Eenzaamheid is één van de vervelendste gevolgen van de verharding en individualisering van de samenleving. De gemeente gaat eenzame Amsterdammers buurtgericht bijstaan. We gaan vraag en aanbod van vrijwilligerswerk regelen op basis van talent en interesse zodat het voor mensen in sociaal isolement makkelijker wordt om verbintenis te vinden. Onder ouderen komt naast eenzaamheid ook ondervoeding voor. Daarom ondersteunen we initiatieven voor gezamenlijke eettafels in de buurten. Samen eten is gezond en gezellig, voor alle leeftijden.

... en het kan

 • Met een Stedelijke Thuiszorgorganisatie ontfermt de gemeente zich over Hulp bij het huishouden om cliënten te verzekeren van voldoende zorg en thuiszorgmedewerkers te verzekeren van een betrouwbare werkgever. Daarmee komt een einde aan de roof van thuiszorguren en de afbraak van thuiszorgbanen. We schaffen de eigen bijdrages voor de Wmo af.
 • We trekken extra geld uit voor de Amsterdamse mantelzorgers. We brengen in kaart hoeveel mantelzorgers er zijn zodat we kunnen voorkomen dat ze overbelast worden, en inspringen wanneer zij overbelast raken. Het jaarlijkse ‘mantelzorgcompliment’ wordt een financiële bijdrage waar mantelzorgers echt iets aan hebben.
 • Vrijwilligers en mantelzorgers worden niet ingezet ter vervanging van (wegbezuinigde) zorgprofessionals.
 • Bedrijven, horecazaken of organisaties die discrimineren sporen we op met mystery guests. We beboeten ze en sluiten ze uit van eventuele subsidies of andere vormen van gemeentelijke samenwerking, zoals stagebegeleiding.
 • De gemeente voert een inclusief beleid met aandacht voor lhbti’s. Op alle Amsterdamse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over genderidentiteit en seksualiteit. Lhbti’s en lhbti-belangenorganisaties worden actief betrokken bij het beleid met betrekking tot lhbti-gerelateerde thema’s.
 • We willen een Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam.
 • Er worden daklozenteams gevormd om daklozen te begeleiden. Amsterdam verhoogt het aantal huizen voor kwetsbare groepen. Voor gezinnen die dak- of thuisloos dreigen te raken komt een speciale noodaanpak om uitzetting te voorkomen.
 • Eenzaamheid wordt buurtgericht aangepakt, onder andere door huisbezoek bij mensen die niet zo goed de deur uit kunnen. We investeren in gevarieerde dagbesteding in de wijk die ook toegankelijk is voor mensen met een smalle beurs. We ondersteunen vrijwilligersorganisaties die de juiste mensen bij elkaar brengen.
 • Amsterdam houdt zich aan de internationale verdragen waarin is vastgelegd dat vluchtelingen recht hebben op bescherming en een bestaan als volwaardige burgers in hun nieuwe land.
 • We geven gratis taallessen aan alle nieuwkomers. We ondersteunen erkende vluchtelingen bij het vinden van werk op niveau, zodat hun kennis en kunde ten goede komen aan de samenleving. De gemeente loopt hierin als werkgever voorop.

Voor een duurzame toekomst

Want de stad staat onder druk. Bewoners haken af omdat de macht van het grote geld kansloos en moedeloos maakt. De ontwikkelingen gaan ook veel te snel. Je knippert met je ogen en de stad is alweer onherkenbaar veranderd. We moeten een time-out nemen. Even pas op de plaats maken en bedenken hoe we als Amsterdam verder willen. Leefbaarheid en duurzaamheid kunnen we niet overlaten aan de markt.

Onze publieke voorzieningen worden door rechts beleid al jaren weggegeven aan de vrije markt. Maar de vrije markt heeft geen hart en ook geen kinderen.

Vastgoedspeculatie maakt het Amsterdamse woningaanbod schaars en onbetaalbaar. Megalomane miljoenenprojecten slokken het geld op voor fijnmazig openbaar vervoer in de wijk. En door de economische keuze voor fossiele brandstof is de lucht boven Amsterdam niet schoon genoeg.

Amsterdam is gebouwd op palen maar wordt gedragen door mensen. En mensen zijn niet van steen. We pakken de macht terug over onze publieke voorzieningen: onze huizen, onze bussen, trams en metro’s en ons energieverbruik. We bouwen niet wat de markt wil maar wat de Amsterdammers nodig hebben.

We gaan door met het ombouwen van bedrijventerreinen naar woonwijken. We bouwen niet wat de projectontwikkelaars willen maar wat wij als Amsterdammers nodig hebben. Minstens 40 procent van de nieuwbouwhuizen valt in de sociale sector, nog eens 40 procent is voor mensen met een middeninkomen. We houden de sociale huurvoorraad op peil en van hoge kwaliteit.

We kunnen het mensen niet kwalijk nemen dat ze in Amsterdam willen wonen. Onze stad is de mooiste stad op aarde, al zeggen we het zelf. Maar we gaan het met elkaar wel fijn houden. Amsterdammers met wortels in de wijk moeten zich thuis blijven voelen en niet opzij worden gezet voor tijdelijke bewoners die toch weer snel vertrekken naar een andere wereldstad. Daarom gaan we het voor gevestigde Amsterdammers makkelijker maken om in Amsterdam een woning te vinden, van koop tot sociale huur.

We gaan door met de harde aanpak van vakantieverhuur. Overnachtende bezoekers gaan via een hogere toeristenbelasting eerlijk meebetalen aan hun gebruik van publieke voorzieningen, zoals schoonmaak en onderhoud.

We gaan meer investeren in fijnmazig openbaar vervoer. We willen dat bus-, tram- en metrokaartjes goedkoper worden en de binnenstad autoluw. Dat is goed voor de bewoners en goed voor het klimaat.

Amsterdam wil voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering. En dat gaan we doen zonder dat de kleinste inkomens daarvoor de hoogste rekening krijgen gepresenteerd. Met de nieuwe Energiebrigade combineren we werkgelegenheid met klimaaturgentie.

... en het kan

 • We blijven in hoog tempo huizen bouwen, waarvan minstens 40% is bestemd voor sociale huur. Elk jaar gaan 5000 nieuwbouwwoningen (sociale huur, middenhuur en koop) met voorrang naar Amsterdammers met minimaal 3 jaar stadsbinding. We willen dat thuiswonende kinderen meer kans krijgen op een sociale huurwoning in Amsterdam.
 • Er worden in Amsterdam geen sociale huurwoningen verkocht. Als het nodig is koopt de gemeente sociale huurwoningen op. We willen minder wachttijd voor mensen die op een sociale huurwoning zijn aangewezen.
 • Amsterdam bindt de strijd aan tegen schimmelwoningen en krotvorming. Samen met corporaties starten we een duurzaam onderhoudsprogramma voor verwaarloosde huizen zodat alle Amsterdammers er warm en droog bij zitten.
 • Vakantieverhuur via digitale platforms als Airbnb en Booking wordt nog meer aan banden gelegd. Amsterdam dringt bij het Rijk aan op een Wet op de vakantieverhuur zodat bepaalde stadsdelen kunnen worden afgeschermd tegen vakantieverhuur. De grens van maximaal 60 dagen verhuur wordt verlaagd naar maximaal 30 dagen. We gaan door met het beleid van strenge handhaving en regulering.
 • We investeren in fijnmazig openbaar vervoer voor betere deur-tot-deurbereikbaarheid in de buitenste stadsdelen en in de wijken. Dit fonds wordt gefinancierd met de miljoenen euro’s die de gemeente bespaart door geen dure onrendabele ondergrondse parkeergarages te bouwen en met een OV-heffing voor bedrijven.
 • We maken de centrumgebieden alleen toegankelijk voor auto’s van bewoners en bestemmingsverkeer, zoals aanvullend openbaar vervoer, hulpdiensten en taxi’s die actief zijn op de opstapmarkt.
 • Wij weren scooters en overig gemotoriseerd verkeer van alle fietspaden om de veiligheid en gezondheid van fietsers te waarborgen. Amsterdam is een fietsstad.
 • We gaan op korte termijn windmolens plaatsen op de uitgestrekte stukken stad bij de NDSM-werf en het Westelijk Havengebied.
 • De Amsterdamse Werkbrigade wordt uitgebreid met een Energiebrigade voor de aanleg van duurzame zonnepanelen op ongebruikte daken. We helpen daarmee én meer mensen aan een baan én we voorzien de stad van groene energie. Op ongebruikte daken heffen we een duurzaamheidsbelasting.

Kies een socialist in jouw stadsdeelcommissie

In 9 gebieden kun je op 21 maart twee keer op de SP stemmen: voor de gemeenteraad én voor de gebiedscommissie.

Nieuw-West: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart
Noord: Noord-West en Oud Noord
Oost: Watergraafsmeer, Oud Oost en Indische Buurt / Oostelijk Havengebied
Zuidoost: Gaasperdam / Driemond

Doe mee

De SP is een beweging van en voor mensen. Onze politici zijn als activisten te vinden in de wijk. Onze activisten in de wijk oefenen direct invloed uit in de politiek.

In deze belangrijke verkiezingscampagne zetten we samen de schouders eronder om te zorgen dat Amsterdam een stad van Amsterdammers blijft. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen de macht van het grote geld. Alleen samen kunnen we de uitverkoop van de stad stoppen.

Doe ook mee en meld je aan. Onze activisten nemen dan snel contact met je op.  


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website